طراحی الگوی بازیابی درونی با رویکرد کار آفرینانه در کسب و کارهای نوپا با استفاده از تئوری داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

چکیده

هدف–هدف اصلی این مطالعه ارائه الگوی بازاریابی درونی با رویکرد کارآفرینانه در کسب و کارهای نوپا است که با تاکید به منابع انسانی و کارکنان به عنوان مشتریان درونی سازمان، یکی ازکلیدی ترین عوامل کسب و کار بوده و بصورت یک فرایند مدیریتی جامع عمل می کند.
طراحی / روش‌شناسی /رویکرد- پژوهش حاضر از نظر هدف،کاربردی و از نظر ماهیت پژوهشی– پیمایشی است. گردآوری داده‌ها ، کیفی - داده بنیاد (سیستماتیک) است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با‌ هیجده نفر از خبرگان و مدیران با سابقه حوزه کسب و کار، بر اساس روش نمونه‌گیری هدف‌مند و تا سرحد اشباع اطلاعات مورد نیاز و کفایت نظری صورت گرفته است.
یافته‌ها - پس از انجام کد گذاری ، عوامل زمینه ای رفتارشهروندی کارکنان ،ارتباطات داخلی و ارزیابی فنی، عوامل مداخله گر فناوری ، بازارهای جهانی و ساختار راهبرد های کار آفرینی استراتزیک، ازریابی استراتژیک منابع و ارزش آفرینی و پیامد های مزیت رقابتی، ارتقای نوآوری و توسعه فعالیت های کار آفرینی شناسایی شد.
محدودیت‌ها/پیامدهای تحقیق-این مطالعه با بررسی رابطه بین ، بازاریابی درونی و جهت گیری کارآفرینی در مشاغل نوپا به دانش کمک می کند و نقش مهمی در راه اندازی مشاغل نوپا و پایداری آنها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Internal Marketing Model with Entrepreneurial Approach in Start - up Businesses using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Alireza Tayebi
  • Mehdi Karimi Zand
  • sayyedabbas heidari
Department of Business Management, Central Tehran Branch , Islamic Azad University ,Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose–The main purpose of this study is to present an internal marketing model with an entrepreneurial approach in start- up businesses,which emphasis on human resources and employees as internal customers is one of the key business factors with of the organization and acts as a Comprehensive management process.
methodology-the present research is in terms of purpose applied and research-survey in terms of nature.Data collection is qualitative-foundation data(systematic).Data were obtained through semi-structured interviews with eighteen experts and managers with a background in business,based on purposeful sampling method and to the extent of saturation of required information and theoretical adequacy.
Findings-After performing three stages of coding the causes and backgrounds Research,the underlying factors of employee citizenship behavior,internal communication and technical evaluation,technology intervention factors,global markets and the structure of work strategies Strategic creation,strategic resource evaluation and value creation and finally the consequences of competitive advantage,promotion of innovation and development of entrepreneurial activities of this phenomenon were identified in the form of a paradigm model of data foundation theorizing.
Research limitations/ implications -this study helps knowledge by examining the relationship between, internal marketing and entrepreneurial orientation in start-ups and plays an important role in starting start-ups and their sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internal marketing
  • Entrepreneurial Orientation
  • Value Creation
  • Development of Entrepreneurial Activities
  • Start-ups