بررسی تأثیر ارزش ادراک‌شده بر بازاریابی دهان‌به‌دهان با نقش میانجی‌گری رضایت مشتری (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات لوازم خانگی پارس خزر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ارزش ‌ادراک‌شده بر بازاریابی دهان‌به‌دهان با نقش میانجی‌گری رضایت مشتری انجام‌ شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی-‌پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش نامحدود و شامل کلیه مصرف‌کنندگان لوازم‌خانگی پارس‌خزر در استان خراسان‌شمالی می‌باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید و تعداد 384 نفر جهت نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش به‌صورت در‌ دسترس بوده است. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده گردید. روایی پرسش‌نامه توسط اساتید مدیریت مورد تأیید قرار گرفت؛ برای سنجش پایایی پرسش‌نامه مذکور از ضریب آلفای‌کرونباخ استفاده شد که ضریب مذکور برای متغیرهای ارزش ‌ادراک‌شده (714/0)، رضایت مشتری (701/0) و بازاریابی دهان‌به‌دهان (915/0) بدست ‌آمد. داده‌های جمع‌آوری ‌شده با استفاده از روش‌های آماری توصیفی از طریق نرم‌افزارSpss21 و آمار استنباطی به کمک نرم‌افزار Lisrel تجزیه‌و‌تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد، ارزش ‌ادراک‌شده تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت مشتری و بازاریابی ‌دهان‌به‌دهان دارد؛ رضایت مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر بازاریابی ‌دهان‌به‌دهان دارد. هم‌چنین ارزش ‌ادراک‌شده به‌صورت غیرمستقیم و به‌واسطه رضایت مشتری بر بازاریابی دهان‌به‌دهان تأثیر مثبت و معناداری می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation Effect Perceived Value on Word-of-Mouth With the Role Mediation Customer Satisfaction (Case of : Consumers of Pars Khazar Home Appliances Products)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Khademi
  • Vahid Mirzaei
Department of Business Management, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
چکیده [English]

Research Present With a purpose investigating the impact of perceived value on Word-of-mouth marketing With the role of mediation customer satisfaction. In terms of purpose, this was an applied research, and in terms of collecting data, it is a descriptive- survey study and of the correlational type. Statistical population of this unlimited research and Includes all consumers of Pars Khazar household appliances in North Khorasan province For Determine sample size Used Morgan table and Number 384 people were selected for the sample. The sampling method in this research has been available. A questionnaire was used to collect data.Validity of the questionnaire was approved by management professors and For the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficients were used That coefficient for variables Perceived value (0.714), Customer satisfaction (0.701) and Word-of-mouth marketing (0.915) obtained. Collected data using descriptive statistical methods through software spss 21 and Inferential statistics using software Lisrel Were analyzed. The findings show, Perceived value has a positive and significant effect on customer satisfaction and Word-of-mouth marketing. Customer satisfaction has a positive and significant effect on Word-of-mouth marketing. also Perceived value indirectly and through customer satisfaction on Word-of-mouth marketing has a positive and significant effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived value
  • Word-of-mouth marketing
  • Customer Satisfaction