ارزیابی کارآیی شعب بانک با استفاده از ترکیب تحلیل پوششی داده ها و نظریه بازی همکارانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مدل های کلاسیک تحلیل پوششی داده ها کارایی واحدهای تصمیم گیرنده را بر اساس یک مرز کارای مشترک محاسبه می کنند و تفاوتی بین واحدهای کارا قائل نیستند. در این پژوهش، روش ابرکارایی وکارایی متقاطع به منظور رتبه بندی شعب کارآمد بانکها قبل از فاز همکاری مورد استفاده قرار می گیرد. سپس در فاز همکاری، هر شعبه کارآمد به عنوان بازیکن و زیرمجموعه های شعب کارآمد به عنوان ائتلاف در نظر گرفته می شوند و با استفاده از روش نظریه بازی های همکارانه و ارزش شیپلی مسئله مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه، متغیر تغییر کارایی، تاثیر هر شعبه کارآمد را در ائتلافهای مختلف نشان می دهد. از مجموع متغیر تغییر کارایی شعب کارآمد در هر ائتلاف، یک تابع مشخصه با عنوان سود حاصل از ائتلاف معرفی می گردد. مقدار این تابع مشخصه برای تمام ائتلافهای ممکن تعیین می گردد و ارزش شیپلی به عنوان راه حل این بازی همکارانه معرفی و رتبه بندی شعب کارا در شرایط همکاری ارائه می گردد. مدل حاصل بر روی یک مطالعه موردی پیاده سازی شده و رتبه شعب کارا در روش ابر کارایی و کارایی متقاطع( قبل از همکاری) و روش ارزش شیپلی (بعد از همکاری) با یکدیگر مقایسه می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bank branches performance evaluation with DEA and cooperative game theory approach

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Akhbari
  • Marzieh Mozafari
  • Zahra Abodollahi
Department of Industrial Engineering, Electronic Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Classical data envelopment analysis models calculate the performance of decision-making units based on a common performance boundary and make no distinction between efficient units. In this study, the method of super-efficiency and cross-efficiency is used to rank the efficient branches of banks before the cooperation phase. Then, in the cooperation phase, each efficient branch is considered as a player and the subdivisions of the efficient branches are considered as a coalition, and the problem is examined using the method of cooperative game theory and Shaply value. In this study, the efficiency change variable shows the impact of each efficient branch in different alliances. From the total variable of efficiency change of efficient branches in each coalition, a characteristic function called profit from the coalition is introduced. The value of this characteristic function is determined for all possible alliances and Shaply value is introduced as the solution of this cooperative game and the ranking of efficient branches is presented in terms of cooperation. The resulting model is implemented on a case study and the ranks of efficient branches are compared in the super efficiency method and cross-efficiency (before cooperation) and Shaply value method (after cooperation).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Data envelopment analysis
  • cooperative game theory
  • Shaply value. Classification