شناسایی و تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های استراتژی تامین نیرو مبتنی بر دانش در صنعت بانکداری در بخش دولتی با استفاده از مدل ارزیابی راجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های تامین نیرو مبتنی بر دانش در صنعت بانکداری در بخش دولتی انجام شده است. در ابتدا با استفاده از ادبیات نظری موضوع مؤلفه های استراتژی تامین نیرو و مدیریت دانش استخراج گردید و در بخش بعد از طریق روش دلفی و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان مدیریت منابع انسانی در بانک ملت و با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختار یافته مؤلفه‌ها و شاخص های استراتژی تامین نیرو مبتنی بر دانش تعیین گردید.
پس از طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی ، نظرات خبرگان منابع انسانی جمع آوری و مؤلفه ها و شاخص‌ها وزن دهی و رتبه‌بندی شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد برای طراحی الگوی استراتژی تامین نیرو مبتنی بر دانش مجموعا 3 مؤلفه کلیدی در حوزه مدیریت دانش که به ترتیب عبارتند از :زمینه ساختاری،زمینه ارزشی و زمینه رفتاری را با در نظر گرفتن 15 شاخص می‌بایست مورد توجه قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An exploration of the components and indicators of of knowledge-based staffing strategy in the banking sector in the public sector using the Rajan evaluation model

نویسندگان [English]

  • fereshteh eftekharnejad
  • majid jahangirfard
  • Ali Ali Mehdi zade Ashrafi
  • torag mojibi
Department of Public Administration, Firoozkhooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh. Iran.
چکیده [English]

An exploration of the components and indicators of of knowledge-based staffing strategy in the banking sector in the public sector using the Rajan evaluation model
The present study aimed to identify and explain the components and indicators of knowledge-based staffing strategy in the banking industry in the public sector. First,according to the theoretical literature , the components of staffing strategy and knowledge management was extracted, and in the next part, through Delphi method and interviews with 15 human resource management experts in Bank Mellat, using a semi-structured questionnaire , components and indicators of Knowledge-based staffing strategy were determined.
After designing the pairwise comparison questionnaire, the opinions of human resources experts were collected and the components and indicators were weighted and ranked. Findings showed that to design a model of knowledge-based power supply strategy, a total of 3 key components in the field of knowledge management, which are: structural context, value context and behavioral context, should be considered by considering 15 indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • staffing
  • strategy
  • Knowledge management
  • Planning
  • Banking