تأثیر سازگاری، ارتباطات و همکاری بر تعهد و اعتماد و نقش آنها در عملکرد صادرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

ﻫﺪف ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ از ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ، علاوه بر ﻛﺴﺐ ﺳﻮد، اﻓﺰاﻳﺶ رقابت‌پذیری در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺳﺖ. مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر سازگاری، ارتباطات و همکاری بر تعهد و اعتماد و نقش آنها بر عملکرد صادرات با نقش تعدیلگر رقابت ناکارآمد صورت گرفته است. این پژوهش کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 600 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در شهر تهران است. حجم نمونه پژوهش بر اساس فرمول کوکران، به تعداد 234 نفر تعیین شد و از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شده است. گردآوری داده‌ها بوسیله پرسشنامه حسب‌اله و همکاران (2019)، لی و ژانگ (2007) و بوسو و همکاران (2019) انجام شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روش دلفی و نظرات خبرگان و پایایی آن، توسط آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده نرم‌افزار Amos اانجام شد. یافته‌ها نشان داد سازگاری، ارتباطات و همکاری بر اعتماد و تعهد در شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی تأثیر مثبت و معنادار دارند. همچنین، تعهد و اعتماد بر عملکرد صادرات این شرکت‌ها تأثیر مثبت و معنادار دارند. علاوه بر این، نقش تعدیلگر رقابت ناکارآمد در روابط میان اعتماد و تعهد بر عملکرد صادرات مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Adaptation, Communication and Cooperation on Commitment and Trust and Their Role in Export Performance

نویسندگان [English]

  • Sahba Banparvar
  • zohreh mousavi kashi
Department of Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate effect of adaptation, communication and cooperation on commitment and trust and their role on export performance by considering the moderating role of inefficient competition. This study is categorized as applied and descriptive. The statistical population was consisted of 600 managers and experts of companies exporting petroleum and petrochemical products in Tehran. According to the Cochran's formula, the sample size was calculated to 234 people and for sampling, the available sampling method was used. Data collection was done by a questionnaire of Hasaballah et al. (2019), Li & Zhang (2007) and Boso et al. (2019). The content validity of questionnaire was confirmed using Delphi model and expert's opinion and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed using the structural equation modeling (SEM) in Amos software. Findings showed that Adaptation, communication and cooperation have a positive and significant effect on trust and commitment in companies exporting petroleum and petrochemical products. Also, commitment and trust have a positive and significant effect on the export performance of these companies. In addition, the moderating role of inefficient competition in the relationship between trust and commitment to export performance was confirmed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptation
  • Trust
  • commitment
  • Inefficient Competition
  • export performance