ارائه مدل بین المللی سازی کسب و کارهای خانوادگی کارآفرینانه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.

3 گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش توسعه‌ای-کاربردی، از نظر نوع روابط موجود در مدل، از نوع تحقیقات علی- همبستگی است. در مرحله کیفی 1 نفر از خبرگان صنعت ساختمان بر اساس روش نمونه‎گیری گلوله برفی انتخاب و به منظور شناسایی مؤلفه‌های اصلی و شاخص‌ها، طراحی پرسشنامه و طراحی مدل مصاحبه نیمه ساختار یافته و بحث گروه‎های کانونی انجام شد.‎ در ادامه در نرم‎افزارMAXQDA پیاده‎سازی و با انجام کدگذاری باز و محوری شاخص‌ها، شناسایی و تلخیص گردید و سپس با استفاده از روش دلفی، شاخص‌ها به تأیید نهایی خبرگان رسیده و در مرحله بعد با استفاده از کدگذاری گزینشی، چارچوب نهایی مدل شکل گرفت. در بخش کمی به منظور اعتبار سنجی مدل، پرسشنامه‎ای با استفاده از نتایج روش کیفی تنظیم شد که شامل؛ 64شاخص و 11 مؤلفه بود و بین70 نفر از سازندگان در استان تهران و انبوه‎سازان صنعت ساختمان که دارای کسب وکارهای خانوادگی فعال در سطح بین‌المللی هستند و کارآفرینی داشته‎اند، توزیع شد. داده‎ها با روش حداقل مربعات جزیی (PLS) تجزیه و تحلیل شد. از اهم نتایج تحقیق این بود که؛ ضرایب مسیر بین متغیرهای؛ حمایت دولت (0/242)، استراتژی موثر(0/223)، مزیت رقابتی (0/256) و شناسایی بازار (0/497) با متغیر بین‌المللی‎سازی در سطح معناداری بالاتر از 1/96تائید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of internationalization of entrepreneurial family businesses in Iran

نویسندگان [English]

  • naser moghadas nikoo 1
  • hadi sanaeepour 2
  • Roohalla samiee 1
  • Abdul Hossein Karampour 3
1 Department of Management and Accounting, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.
2 Department of Management, Faculty of Humanities, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran.
3 Department of Management, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of development-applied research, in terms of the type of relationships in the model. In the qualitative stage, 1 construction industry expert was selected based on snowball sampling method and to identify the main components and indices, questionnaire design and semi-structured interview model design and focus groups were discussed. Then the indices were identified and summarized in MAXQDA software by open and axial coding of the indices. Later on, the indices were approved by the experts finally using Delphi method, and the final framework of the model was formed using selective coding in the next stage. In the quantitative section, a questionnaire was developed using qualitative method results to validate the model, which had 64 indices and 11 components were distributed among 70 builders in Tehran and mass builders of the construction industry with family businesses active at international level and had entrepreneurship history. Data was analyzed using partial least squares regression (PLS). The most significant results were that the path coefficients between government support (0.242), effective strategy (0.223), competitive advantage (0.256) and market identification (0.497) with internationalization variables were confirmed at a significant level above 1.96.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internationalization
  • Family Business
  • Entrepreneurial
  • Construction Industry