توسعه کارآفرینی در دانشگاه با رویکرد فراترکیب (مطالعه موردی: دانشگاه تهران مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت کارآفرینی، واحد تهران مرکز‌‌ی، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌، تهران‌‌، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی‌‌‌‌‌، واحد تهران مرکز‌‌ی، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌، تهران‌‌، ایران

چکیده

کارآفرینی آموزش عالی بستری برای ارتقا عملکرد و توسعه مشارکت کارکنان و دانشجویان به شمار میآید. هدف پژوهش توسعه کارآفرینی در دانشگاه با رویکرد فراترکیب می‌باشد. روش پژوهش، آمیخته است، بخش کیفی از رویکرد فراترکیب سندلوسکی و باروسو و بخش کمی از آزمون t-test بهره گرفته شد. جامعه آماری بخش کیفی 50 مقاله فارسی و 50 مقاله انگلیسی و در بخش کمی‌‌، 37 نفر از دانشجویان رشته کارآفرینی برای گروه آزمایش و 30 نفر از دانشجویان رشته غیرکارآفرینی برای گروه کنترل در مقطع دکتری است ایزارگردآوری داده در مرحله کیفی، مقالات و مستندات ( تحقیقات گذشته) در مرحله کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت که پایایی آن( 89/0) است طی مراحل فراترکیب در بخش کیفی 3 تم اصلی (محرک‌های توسعه کارآفرینی، ویژگیهای توسعه کارآفرینی، اقدامات توسعه کارآفرینی) و 11 تم فرعی(پیش‌نیازهای دانشجویان، فرهنگ کارآفرینی، زیرساختهای دانشگاه، سرمایه انسانی دانشگاهها، استقلال در تصمیم گیری، ساختار سازمانی متناسب، یادگیری مشارکتی، محتوای آموزشی مناسب، هدف‌گذاری در پژوهش، آشنایی میدانی با کارآفرینی، مهارت افزایی) شناسایی و در بخش کمی نیز تمامی فرضیه‌‌‌ها تایید شد. نتایج نشان داد که، محرکهای توسعه کارآفرینی، ویژگیهای توسعه کارآفرینی، اقدامات توسعه کارآفرینی سبب توسعه کارآفرینی میشوندباید درصدد تقویت هرچه بیشتر این عوامل برآید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship development in the system of higher education with Meta synthesis approach

نویسندگان [English]

  • fatemeh Mostafazade 1
  • Jalal Haghighatmonfared 2
  • Mohammadali keramati 2
1 Department of Entrepreneurship Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

entrepreneurship is considered as a platform for improving the performance and development of staff and students ' participation. The purpose of this study is to identify factors affecting Entrepreneurship development in the system of higher education with Meta synthesis approach. The research method is mixed. The qualitative part of Meta - synthesis approach to Sandelowski and Barroso and quantitative part of t - test was used. The statistical community is a qualitative part of 50 Persian articles and 50 English papers, and in the quantitative section, 37 students from the field of entrepreneurship for the experiment group and 30 of graduate students for the control group. Data collection in the qualitative Phase, articles and documents (previous research) and in the quantitative stage is a Questionnaire whose validity and reliability were confirmed, whose reliability is (0.89)during the meta synthesis phase in the qualitative part of the main themes ( entrepreneurship development incentives entrepreneurship development measures prerequisites of students, entrepreneurship culture, university infrastructure, independence in decision making , appropriate organizational structure effective educational content, goal setting , field familiarity with entrepreneurship. In the quantitative section, all hypotheses were confirmed. The results showed that entrepreneurial development driver, entrepreneurial development characteristics, entrepreneurial development efforts,

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • Entrepreneurial Development
  • Higher education system