تفکر ناب در مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: شورای اسلامی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 گروه مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مفهوم ناب، پیامدهای قابل اندازه گیری در فرآیند و زمان کار را از طریق کاهش یا حذف فعالیت‌های بی ارزش قابل دستیابی می نماید. از این رو، هدف تحقیق حاضر ارائه مدل مدیریت منابع انسانی ناب برای شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی-توسعه ای است و جزء تحقیقات کیفی به‌حساب می‌آید. ابتدا با استفاده از تجزیه‌وتحلیل و تفسیر 5 مصاحبه انجام شده با 5 نفر از خبرگان شورای اسلامی شهر تهران و بررسی سطر به سطر مصاحبه‌ها و ادغام مدل به دست آمده از مصاحبه و مرور ادبیات با استفاده از روش تحلیل تم، فرآیند دلفی در چهار دور به انجام رسید و پس از دور چهارم توافق حاصل گردید. در این پژوهش برای مدل مدیریت منابع انسانی ناب، پس از بررسی ادبیات نظری پژوهش و مدل‌های موجود، مصاحبه با خبرگان شورای اسلامی شهر تهران و انجام روش دلفی، 24 شاخص در قالب 9 بعد اصلی شناسایی شدند. نتایج پژوهش مدلی جامع برای مدیریت منابع انسانی ناب در شورای اسلامی شهر تهران ارائه نمود که می‌تواند مورداستفاده مدیران و پژوهشگران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lean Thinking in Human Resource Management (Case Study: Tehran City Council)

نویسندگان [English]

  • Delnaz Halvachizadeh 1
  • Gholam Reza Memarzadeh 2
  • Nabiolah Mohammadi 1
  • Homa Doroudi 1
1 Department of Public Administration, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
2 Department of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The lean concept achieves measurable consequences in the process and work time by reducing or eliminating worthless activities. Therefore, the purpose of this study is to provide a model of lean human resource management for the Council of Tehran. The present research is a developmental-applied objective and is a part of qualitative research. First, by analyzing and interpreting 5 interviews conducted with 5 experts of the Islamic Council of Tehran and line by line reviewing the interviews and integrating the model obtained from the interview and reviewing the literature using the theme analysis method, the Delphi process was completed in four rounds and an agreement was reached after the fourth round. In this study, 24 indicators were identified in 9 main dimensions after evaluating theoretical literature of the research and existing models and Delphi method for lean human resource management model. The results of the research provide a comprehensive model for lean human resource management that can be used by managers and researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Management (HRM)
  • Lean thinking
  • Lean Human Resource Management
  • Waste
  • value