تاثیر چرخه تجاری و کارائی عملیاتی چرخه تبدیل وجه نقد بر معیارهای ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت مالی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مهمترین اهداف مدیران مالی به حداکثر رساندن سود سهامداران می باشد. مدیریت سرمایه در گردش با استفاده از ترکیب بهینه اقلام سرمایه در گردش، یعنی داراییها و بدهی های جاری، و کوتاه کردن دوره تبدیل وجه نقد که بیانگر دوره یا روزهای چرخه وجه نقد در مسیر تولید از طریق خرید موجودی ها، فروش نسیه و تبدیل وجه نقد به حسابهای دریافتنی و وصول مطالبات در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده کمک شایانی به مدیران مالی می نماید. هدف این پژوهش بررسی تاثیر چرخه تجاری و کارائی عملیاتی چرخه تبدیل وجه نقد بر معیارهای ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بنابراین نمونه ای شامل 120 شرکت از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1392 تا 1397 انتخاب و با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و داده های تابلویی با روش الگوی اثرات ثابت بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه بین چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه تجاری با بازده حقوق صاحبان سهام مثبت و معنی دار و رابطه بین چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه خالص تجاری با بازده دارایی ها و ارزش افزوده اقتصادی، منفی و معنی دار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Business Cycle and Operational Efficiency of Cash Conversion Cycle on Performance Evaluation Criteria in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Davoud Mostafazadeh
  • Mohsen Hamidiyan
  • Fatemeh Sarraf
Department of Financial Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the most important goals of financial managers is to maximize shareholder profits. And working capital management using the optimal combination of working capital items, ie current assets and liabilities, and shortening the cash conversion period, which indicates the period or number of days of the cash cycle in the production path through the purchase of inventories, sale of loans and Converting cash into accounts receivable and collecting receivables helps financial managers achieve their predetermined goals. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of business cycle and operational efficiency of the cash conversion cycle on performance appraisal criteria in Tehran Stock Exchange. Therefore, a sample of 120 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period 1392 to 1397 was selected and analyzed using multivariate regression model and panel data using the fixed effects model method. Findings showed that the relationship between cash conversion cycle and business cycle with equity return is positive and significant and the relationship between cash conversion cycle and net business cycle with return on assets and economic value added was negative and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash conversion cycle
  • Net Trading Cycle
  • Equity Returns
  • Asset Returns
  • Economic Value Added