تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر دستیابی به مزیت رقابتی پایدار از طریق هوشمندی کسب و کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تعیین مؤلفه‌های دستیابی به مزیت رقابتی پایدار از طریق هوشمندی کسب و کار می باشد. روش انجام این پژوهش به صورت کیفی و روش گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه از بین خبرگان هوشمندی کسب و کار و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته و اکتشافی می‌باشد. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند و از بین 14 نفر از کارشناسان، خبرگان و مدیران مرتبط با موضوع پژوهش در شرکت پالایش نفت تهران انتخاب شده اند. از روش دلقی فازی برای تجزیه و تحلیل دادها استفاده شده است. در این مقاله عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر دستیابی به مزیت رقابتی پایدار از طریق هوشمندی کسب و کار در قالب مدل مفهومی پژوهش تدوین شده است. مهم‌ترین محدودیتی که در شناسایی هرچه بیشتر متغیرهایی که می‌تواند، در شکل‌گیری مزیت رقابتی با توجه به هوشمندی کسب و کار کمک شایانی به این تحقیق کند، به عدم کفایت مطالعات انجام‌ گرفته در شکل‌گیری مزیت رقابتی با توجه به هوشمندی کسب و کار برمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the effective components of achieving sustainable competitive advantage through business intelligence

نویسندگان [English]

  • Hosseainali Rezaeimanesh 1
  • Ali Rezaeian 2
  • Alireza Amirkabiri 1
  • Hamid reza fartokzadeh 3
1 Department of Public Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Department of Management, Faculty of Industrial Management and Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the components of achieving sustainable competitive advantage through business intelligence. The method of this research is qualitative and the method of data collection is through library studies and interviews among business intelligence experts and interview data collection tools are semi-structured and exploratory. The sampling method was purposeful and selected from 14 experts, experts and managers related to the research topic in Tehran Oil Refining Company. Fuzzy clustering method has been used for data analysis. In this paper, the factors and components affecting the achievement of sustainable competitive advantage through business intelligence in the form of a conceptual model of research have been developed. The most important limitation in identifying as many variables as can help in the formation of competitive advantage with respect to business intelligence is the inadequacy of studies conducted in the formation of competitive advantage with respect to business intelligenc

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Competitive Advantage
  • Business Intelligence
  • Strategic Resources
  • Tehran Oil Refining Company