ارائه مدلی از مؤثرترین عوامل بازدارنده بلاک چین در توسعه کسب کار ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر ارائه مدلی از مؤثرترین عوامل بازدارنده بلاک چین در توسعه کسب کار وکارآفرینی در ایران است. در این تحقیق از طرح تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شده است. ابتدا از روش تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه نیمه ساختار یافته به گردآوری داده‌های کیفی پرداخته و سپس با انجام تحقیق کمّی (توصیفی - پیمایشی) از طریق ارائه پرسشنامه به جمع آوری داده پرداخته شد. گویه‌های شناسایی شده شامل 154 کد باز که در قالب 6 مقوله اصلی با استفاده از جدول لاوشه و نرم افزار MAXGDA و تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی تحقیق انجام گرفته و شاخص های اقتصادی، تکنولوژیکی، سیاسی، قانونی، اجتماعی و محیطی از عوامل بازدارنده مؤثر بر توسعه بازار سرمایه نتیجه گردید. بالاترین عامل بازدارنده مربوط به عامل اجتماعی و سپس عوامل تکنوتوژیکی، سیاسی، اقتصادی، ، قانونی و محیطی به ترتیب در اولویت‌های بعدی قرار گرفتند. با توجه به نو بودن فناوری بلاک چین در کسب وکاردر ایران، لذا صاحبان بنگاه ها، صاحبان سرمایه، بانک ها، بیمه‌ها و ... باید با استفاده از این فرصت حداکثر رشد و توسعه را در جهت افزایش بهره وری در کشور ایجاد نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Offering a model of the most effective inhibitory factors of block chain in development in Iran

نویسندگان [English]

  • amir zandi 1
  • mehdi maranjory 2
  • maghsoud amiri 3
  • yosef taghipouryan 2
1 Department of Entrepreneurship, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran
2 Department of Accounting, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran
3 Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting. Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of present study is offering a model of the most effective inhibitory factors of block chain in development of Iran entrepreneurship market. In this study, a mixed exploratory research plan has been used. At first qualitative analysis method and semi- structured interview have been used for gathering the qualitative data, then the data have been gathered through doing a quantitative (descriptive- measuring) research by questionnaire. Identified factors include 154 open codes which have been carried out by 6 main factors, using the lawshe table and MAXGDA software and by analysis of exploratory and confirmatory research method and the economical, technological, political, legal, social, environmental factors which have been identified as effective inhibitory factors. The highest inhibitory factor was social factor and then technological, political, economic, legal and environmental factors were other priority respectively. Considering that block chain technology is a new technology in Iran entrepreneurship market, hence the owners of businesses, owners of capital (stockholders), banks , insurances and etc. should create the maximum growth and development to increase the efficiency in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • block chain
  • Progressive factors
  • Entrepreneurship market