بررسی عوامل مؤثر و پیامدهای تبیین نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت کارآفرینی بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقاله با هدف بررسی عوامل مؤثر و پیامدهای تبیین نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت کارآفرینی بین‌المللی انجام شده روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی وبالحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش‌های آمیخته (کمی و کیفی ) است. جامعه آماری بخش کیفی : خبرگان دانشگاهی و سازمانی(مدیران اتاق بازرگانی تهران)و بخش کمّی :تمامی اعضای اتاق بازرگانی تهران.
حجم نمونه بخش کیفی با اشباع نظری (20 نفر) و کمّی بر اساس فرمول کوکران 335 نفر. انتخاب نمونه بخش کیفی از نمونه‌گیری هدفمند و کمّی از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای. ابزار گردآوری داده‌ها، بخش کیفی، مصاحبه و کمّی، پرسشنامه محقق‌ساخته بر مبنای مقیاس 5 گزینه‌ای. روایی پرسشنامه بلحاظ صوری و محتوایی از طریق چند نفرخبرگان، روایی ﻫﻤﮕﺮا از طریق محاسبه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦوارﯾﺎﻧﺲاﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه،روایی واﮔﺮا از طریق محاسبه جذر AVEبه تایید رسید. پایایی از طریق آلفای کرونباخ،برای کل پرسشنامه 86/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، آزمون‌های آلفای کرونباخ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه (AVE)، ماتریس جذر AVE، کولموگروف‌اسمیرنف و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار Lisrel. نتایج بدست آمده به شناسایی 7 مؤلفه اثرگذار: شکوفایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد به سازمان،شبکه سازی و 3 بعداثرپذیر: فعالیت بین المللی، رقابت پذیری بین المللی و رشد اقتصادی منجر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effective factors and consequences of explaining the role of social capital in the success of international entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Mohamad jafar cheraghi
  • Jamshid Edalatian- Shahriari
  • Mohammadreza Kabaranzadghadim
Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this article is to investigate the effective factors and consequences of explaining the role of social capital in the success of international entrepreneurship. Statistical population of qualitative section: academic and organizational experts (managers of Tehran Chamber of Commerce) and quantitative section: all members of Tehran Chamber of Commerce.
The sample size of the qualitative part with theoretical saturation (20 people) and quantitative according to Cochran's formula is 335 people. Sample selection of qualitative part of purposive sampling and quantitative partial stratified random sampling. Data collection tools, qualitative, interview and quantitative sections, researcher-made questionnaire based on a 5-item scale. The validity of the questionnaire was confirmed in terms of form and content by several experts, the validity was confirmed by calculating the angles, and the validity was confirmed by calculating the square root of the AVE. Reliability through Cronbach's alpha for the whole questionnaire was 0.86. For data analysis, Cronbach's alpha tests, orthodontics (AVE), AVE root matrix, Kolmogorov-Smirnov and confirmatory factor analysis using Lisrel software. The results identified 7 influential components: social prosperity, social solidarity, social cohesion, social acceptance, social participation, trust in the organization, networking and 3 influential dimensions: international activity, international competitiveness and economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • international entrepreneurship
  • international activity