تاثیر تجربه مشتری بر قصد مراجعه مجدد در صنایع تند مصرف ، با در نظر گرفتن وفاداری ، ارزش لذت گرا و ارزش ویژه برند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تجربه مشتری بر قصد مراجعه مجدد او با در نظر‌گرفتن نقش ارزش لذت‌گرا ، وفاداری و ارزش ویژه برند در صنایع تندمصرف غذایی انجام شده است .
تحقیق حاضر از نظر رویکرد کمی، از نظر روش توصیفی و پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد، جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان مجموعه کافه و رستوران های میتزون، میت هاوس و استیک هاوس تهران می‌باشد که با توجه به حجم جامعه نامحدود، تعداد ٣٨٤ نفر بر اساس فرمول کوکران از طریق روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده انتخاب شد. جهت تجزیه و تحیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. ابزار جمع آوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن توسط تعدادی از اساتید برجسته بازاریابی و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شده‌است.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که تجربه خوشایند سبب افزایش قصد مراجعه مجدد مشتری می‌شود. همچنین، متغیرهای وفاداری، ارزش ویژه برند و ارزش لذت‌گرا نیز به عنوان متغیر میانجی رابطه تجربه مشتری و قصد مراجعه مجدد را تحت تاثیر قرار می‌دهند. با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت از طریق این سه متغیر، تجربه خوشایند فاکتور دقیق تری برای افزایش قصد مراجعه مجدد مشتریان به حساب می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of customer experience on revisit intention to FMCG industries with consideration of loyalty, hedonic values and brand equity.

نویسندگان [English]

  • faezeh mohammadi
  • sina nematizadeh
  • seyed abbas heydari
  • hossein safarzadeh
Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research is carried out in order to investigate the effect of customer experience on his revisit intention with respect to hedonic values, loyalty and brand equity in FMCG food industries.
In view of quantitative approach, descriptive and surveying strategy and in terms of propose, this is a practical research. Target group of this research are selected from customers of restaurants and cofes complex, Mitzone, Meat house and steak house in Tehran. In this study, based on Cochran formula for unlimited society, the sample size was 348 people. Simple random sampling are selected and data analysis has been done by structural equation modeling method.
Result of research shows that pleasant experience increased costumer revisit-intention, also in this regard parameters such as loyalty, brand equity and hedonic values as intermediary parameters also affect costumer revisit intention accordingly. According to the results, it can be said that through these three variables, a pleasant experience is a more accurate factor to increase the intention of customers to return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Revisit intention"
  • "customer experience"
  • " Hedonic values"
  • " Loyalty"
  • "brand equity"
  • " Fast moving consumption goods"