مدلسازی فرآیند مربی گری در بهبود آموزش منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

مربی‌گری یکی از روش‌های آموزش کارکنان است که برای بالندگی نیروی انسانی به کار گرفته می‌شود. بر این اساس در تحقیق حاضر اقدام به شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر مربی‌گری در بهبود آموزش در سازمان تأمین اجتماعی نمودیم. این تحقیق در دسته تحقیقات کاربردی می‌باشد. نمونه تحقیق 16 نفر از خبرگان مربی‌گری و آموزش است. در بعد فنی از روش فازی جهت لحاظ نمودن نااطمینانی و از مقایسه غیر رتبه‌ای الکتره سه جهت افزایش دقت در اولویت‌‌‌‌‌بندی بهره گرفته شد. نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که از 31 متغیر موثر بر نقش مربی‌گری بر بهبود آموزش نیروی انسانی 16 شاخص برتر شناسایی و اولویت‌بندی شدند. بر اساس نتایج به ترتیب کاهش موانع اطلاعاتی و انگیزشی؛ کاهش موانع محتوایی و کاهش موانع ساختاری در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. بر اساس نتایج PLS اگر شاخص فرآیند مربی‌گری یک واحد افزایش یابد فرآیند آموزش 849/0 واحد افزایش می‌یابد. بحث: با توجه به نتایج فرآیند اثرگذاری مربی‌گری بر آموزش فرآیندی چند بعدی است و هماهنگی میان فرآیندهای نیازسنجی نیروی انسانی (کاهش موانع اطلاعاتی و انگیزشی)، برنامه‌ریزی (کاهش موانع محتوایی) و اجرا و ارزیابی (کاهش موانع ساختاری)، اثربخشی دور‌ه‌های آموزشی را از کانال فرآیند مربی‌گری بیش‌تر می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the coaching process in improving human resource training in the Social Security Organization

نویسندگان [English]

  • Amir ali Setayesh sarvar
  • Hadi Hematian
  • SayyedMohammed zargar
Department of Public Administration, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Coaching is one of the methods of staff training that is used for the growth of human resources. On the basis of the present research to identify and prioritize the factors affecting social security organizations have managed to improve education. This research is in applied research category. The research sample is 16 coaching and training experts. In the next phase of the procedure for considering the uncertainty of Non-rank compared Electre Tuesday to increase the priority was used. Based on the results, reducing information and motivational barriers, respectively; The reduction of content barriers and the reduction of structural barriers are in the first to third ranks. According to the PLS results, if the coaching process index increases by one unit, the training process will increase by 0.849 units. According to the results of the process of the effect of coaching on training is a multidimensional process and coordination between the processes of manpower needs assessment (reduction of information and motivational barriers), planning (reduction of content barriers) and implementation and evaluation (reduction of structural barriers), the effectiveness of training courses The coaching process builds more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coaching
  • education
  • Delphi
  • fuzzy logic
  • electro type 3