"بررسی تأثیر محتواهای تولید شده در شبکه های اجتماعی بر ارزش برند به تفکیک محتواهای تولید شده از سوی شرکت و محتواهای تولید شده از سوی کاربران"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی "تأثیر محتواهای تولیدی در شبکه‌های اجتماعی بر ارزش برند به تفکیک محتواهای تولیدی از سوی شرکت و محتواهای تولیدی از سوی کاربران" در هفت برند پوشاک ایرانی و هشت برند پوشاک خارجی که دارای نمایندگی فیزیکی هستند و حداقل ۱۰.۰۰۰ دنبال کننده در شبکه اجتماعی اینستاگرام دارند؛ انجام شده است. روش پژوهش پیمایشی و اطلاعات به وسیله پرسشنامه از میان 230 نفر جمع آوری شد و پایایی کل پرسشنامه 95/0 بدست آمد. تحلیل داده‌ها با روش معادلات ساختاری انجام شده و یافته‌ها نشان می‌دهد محتواهای تولیدی از سوی شرکت بر آگاهی از برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده و وفاداری برند تأثیر مستقیم و معنادار دارد. بیشترین تأثیر محتواهای تولیدی شرکت از مسیر وفاداری برند بر ارزش برند است. محتواهای تولیدی از سوی کاربران نیز بر تداعی برند و وفاداری برند تأثیر مثبت و معنادار دارد. بیشترین تأثیر محتواهای تولیدی کاربران از مسیر وفاداری به برند بر ارزش برند است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد؛ محتواهای تولیدی شرکت و محتواهای تولیدی کاربران در شبکه‌‌های اجتماعی بر ارزش برند تأثیر می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Social Media Content on Brand Equity based on Firm Generated Content and User Generated Content.

نویسندگان [English]

  • Amirshayan Ghazanfari 1
  • Abbas Saghaei 1
  • Kambiz Heidarzadeh 2
1 Department of Industrial Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate "the effect of social media content on brand equity by Firm Generated Content and User-Generated Content". We studied seven Iranian clothing brands and eight International clothing brands that had physical representation and at least 10,000 followers in Instagram. The research method was survey and information was collected by a questionnaire from 230 people; and the total reliability of the questionnaire was 0.95. Data analysis was performed by structural equation method and the findings show that the Firm Generated Content in social media has a direct and significant effect on brand awareness, brand association, perceived quality and brand loyalty. The greatest impact of Firm Generated Content is on brand equity through brand loyalty. User Generated Content also has a positive and significant effect on brand association and brand loyalty. The greatest impact of User Generated Content is on brand equity through brand loyalty. The results show that the Firm Generated Content and User Generated Content affect on brand equity on the social media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand equity
  • Firm Generated Content
  • User Generated Content
  • social media
  • Perceived Quality