طراحی الگوی مدیریت جانشین پروری در دانشگاه های دولتی استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش پیش‌رو با هدف مطالعه نظام‌مند و ارائه الگویی جامع از الگوهای نظری و پژوهش‌های انجام شده در حوزه جانشین‌پروری و بااستفاده از نظرات خبرگان صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش مدیران، اساتید و کارکنان دانشگاه‌های دولتی استان سمنان است. مصاحبه تا رسیدن به اشباع که تعداد 13 نفر بود، ادامه پیدا کرد. همچنین 58 منبع به صورت هدف‌مند از 75 مقاله بررسی شده، انتخاب گردید. در این مقاله مضمون‌ها و الگوی مدیریت جانشین‌پروری با استفاده از روش تحلیل مضمون تدوین شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که می‌توان مدیریت جانشین‌پروری را در مضامین اقدامات پیش‌نیاز(دارای سه مضمون سازمان‌دهنده و چهارده مضمون پایه)، بستر و عوامل زمینه‌ای (دارای دو مضمون سازمان‌دهنده و دوازده مضمون پایه) و برنامه‌ریزی مدیریت جانشین-پروری(دارای هفت مضمون سازمان‌دهنده و بیست و یک مضمون پایه) خلاصه کرد. مهم‌ترین مضمون با توجه به دربرگرفتن بالاترین تعداد کدها، مضمون برنامه‌ریزی مدیریت جانشین‌پروری و بعد از آن مضمون بستر و عوامل زمینه‌ای مدیریت جانشین‌پروری و در آخر مضمون اقدامات پیش‌نیاز مدیریت جانشین‌پروری تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a succession management model in public universities in Semnan province

نویسندگان [English]

  • yasaman modaresi
  • Mirali Sayyednaghavi
Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting,Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Leading research was conducted with the aim of systematic study and presenting a comprehensive model of theoretical models and research conducted in the field of succession breeding and using the opinions of experts. The statistical population of this study is the managers, professors and staff of public universities in Semnan province. The interview lasted until the saturation of 13 people. Also, 58 sources were purposefully selected from 75 reviewed articles. In this article, the themes and management model of succession breeding have been developed using the content analysis method. The results of this study show that succession management can be in the context of prerequisite measures (with three organizing themes and fourteen basic themes), context and contextual factors (with two organizing themes and twelve). Summarized the basic theme) and succession-management management planning (with seven organizing themes and twenty-one basic themes). The most important theme, considering the inclusion of the highest number of codes, was the theme of succession management management planning, and then the context theme and background factors of succession management, and finally the theme of prerequisite management management measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Succession management model
  • Content Analysis
  • Succession Planning
  • prerequisite measures
  • context and contextual factors of succession