رتبه بندی اصول و اجزای کنترل داخلی کوزو در پیشگیری از فساد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مدت‌های طولانی است که کنترل‏های داخلی از یک سوء دغدغه خاطر مدیران و از سوی دیگر صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذینفع در واحدهای تجاری می‌باشد، آنان از حیاتی‏بودن این کنترل‏ها در دستیابی به اهداف واحد اقتصادی مطلعند. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و رتبه‌بندی اصول و اجزای کنترل داخلی کوزو در پیشگیری از فساد مالی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است، بدین جهت با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان شاخص‌های کنترل داخلی کوزو در فساد مالی در پنج بخش محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت شناسایی شد سپس با استفاده از تشکیل ماتریس مقایسات زوجی اقدام به طراحی و توزیع ماتریس زوجی در بین نمونه آماری به شیوه گلوله برفی در بین 13 نفر از فعالین بازار سرمایه با سابقه بالای 15 سال گردید. با گردآوری تحلیل‏ها نتایج به‌دست‌آمده تایید و رتبه‌بندی شاخص‌ها را نشان داد؛ به طوری که نتایج نشانگر اولویت محیط کنترلی با وزن 0.43، ارزیابی ریسک و نظارت با وزن یکسان 0.16، اطلاعات ارتباطات 0.17 و فعالیت‏ های کنترلی به میزان 0.12 را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking the Components of Coso Internal Control in Preventing Financial Corruption among the Companies Listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hossein Saberi 1
  • Mirfeiz Fallah 2
1 Department of Finance Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Internal Control has long been a concern with the directors, shareholders and other beneficiaries in trading units, because they well know that how such a control is vital for achieving the objectives set by a given trading unit. The present study is aiming at identifying and ranking the components of Coso internal control in preventing financial corruption among the companies listed on Tehran stock exchange using a hierarchal cluster analysis. To this end, the components of Coso internal control in preventing corruption were identified through literature review and interviews with the informants. These components include control environment, risk assessment, control activities, information & communication and monitoring activities. Then, using a pairwise comparison matrix, a questionnaire was designed. The questionnaires were distributed among 13 active shareholders with an experience of more than years in stock exchange through snowball sampling. Analysis of the responses confirmed the results obtained and the ranking of the components. The results showed the priority of the control environment with a weight of 0.43, risk assessment and monitoring with the same weight of 0.16, communication information of 0.17 and control activities of 0.12.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coso internal control
  • prevention of financial corruption
  • companies listed on Tehran stock exchange