تحلیل اثر مولفه های محیطی بر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت پتروشیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت کار آفرینی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ‌ایران

3 گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ مازندران، ایران

5 گروه مدیریت رسانه، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

تتحقیق حاضر با هدف تعیین تاثیر مولفه‌های محیطی بر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت پتروشیمی انجام گرفته و از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت پتروشیمی بوده‌اند. پرسشنامه‌های این پژوهش میان 39 نفر از مدیران این حوزه توزیع گردید. روایی ابزار تحقیق پیش از توزیع توسط اساتید و خبرگان حوزه مدیریت تائید و نیز روایای همگرا با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و SMART PLS با روش آمار توصیفی و مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته‌ها نشان داد که مولفه‌های محیطی تاثیر معنی‌داری و مثبتی بر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت پتروشیمی دارد. همچنین یافته‌های تحقیق حاکی از آن بود که مولفه‌های محیط سیاسی/ قانونی، محیط اقتصادی، محیط فرهنگی/ اجتماعی و محیط فناوری تاثیر معنی‌داری بر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت پتروشیمی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effect of environmental components on the development of small and medium businesses in the petrochemical industry

نویسندگان [English]

  • Meysam Saniefar 1
  • Seyed Reza Salehiamiri 2
  • Mehdi Elyasi 3
  • Mehran Mokhtari Bayekolaie 4
  • Seyed Abdollah Sajadijaghargh 5
1 Department of Entrepreneurship Management, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Cultural Management and Planning, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Technology Management and Entrepreneurship, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
4 Department of Public Administration, Chalous Branch, Islamic Azad University, ازند Mazandaran, Iran
5 Department of Media Management, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

the aim of this study was to investigate the impact of environmental components on the development of small and medium businesses in the petrochemical industry. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The statistical population of this study was small and medium business managers in the petrochemical industry. Questionnaires of this research were distributed among 39 managers in this field. The validity of pre-distribution research tools by professors and experts in the field of validation management as well as convergent validity has been calculated using the confirmatory factor analysis model and its reliability has been calculated using Cronbach's alpha. Data analysis was performed using SPSS and SMART PLS software using descriptive statistics and structural equation modeling. Findings showed that environmental components have significant and positive effects on the development of small and medium businesses in the petrochemical industry. The findings also showed that the components of political / legal environment, economic environment, cultural / social environment and technological environment have a significant impact on the development of small and medium businesses in the petrochemical industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental factors
  • Small and Medium Businesses
  • Petrochemical Industry