نگاشت شناختی فازی عوامل موثر بر مدیریت دانش مورد مطالعه: سازمان حج و زیارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 گروه مدیریت فناوری و اطلاعات، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشکده مدیریت و اقتصاد، تهران، ایران.

چکیده

مدیریت دانش خبرگان برای استفاده مجدد همواره مورد توجه پژوهشگران می باشد.پژوهش حاضر، به شناسایی ابعاد و مؤلفه های موثر بر مدیریت دانش با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی می پردازد. در تحقیقات موجود روش‌های زیادی برای شناسایی عوامل موثر بر مدیریت دانش ارائه شده، و متناسب با شرایط خاص محیطی و نوع دانش مورد نظر، توسعه یافته است. با وجود تحقیقات گسترده و انجام طرح‌های متعدّد مدیریت دانش، همواره شناسایی این عوامل در سازمان‌ها با چالش های زیادی مواجه بوده است. آنچه در این مقاله اهمیت دارد، حل مسئله مدیریت دانش از طریق نگاشت شناختی فازی در سازمان‌های ایرانی و به‌طور خاص در سازمان حج و زیارت می‌باشد. برای گردآوری داده ها از روش جلسات خبرگی و تشکیل گروه کانونی با حضور 8 نفر از خبرگان حوزۀ دانش و مدیریت دانش استفاده شد و با استفاده از تحقیقات پیشین، درمجموع 9 عامل شناسایی شد؛ که میزان اهمیت هرکدام از این مؤلفه‌ها با استفاده از نرم‌افزار اف سی مپر مشخص و نقشه الگوی نگاشت ادراکی فازی آن با استفاده از نرم‌افزار پاجک ترسیم گردید. نتایج به دست آمده نشان داد در میان 9 مؤلفه، «تشریک‌مساعی» و «همکاری» در درجه اهمیت بالاتری نسبت به سایر عوامل قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fuzzy cognitive mapping of factors affecting knowledge management Case study: Hajj and Pilgrimage Organization

نویسندگان [English]

  • mina feili 1
  • Ruhollah Tavalaei 2
  • Oveys Torabi 2
1 Department of Information Technology Management, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran
2 Department of Technology and Information Management, Imam Hossein University, Faculty of Management and Economics, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Expert knowledge management for reuse is always considered by researchers. The present study identifies the dimensions and components affecting knowledge management using fuzzy cognitive mapping method. In existing researches, many methods have been proposed to identify the factors affecting knowledge management, and have been developed in accordance with the specific environmental conditions and the type of knowledge in question. Despite extensive research and numerous knowledge management projects, identifying these factors in organizations has always faced many challenges. What is important in this article is to solve the problem of knowledge management through fuzzy cognitive mapping in Iranian organizations and especially in the Hajj and Pilgrimage Organization. For data collection, the method of expert meetings and the formation of a focus group with the presence of 8 experts in the field of knowledge and knowledge management was used and using previous research, a total of 9 factors were identified; The importance of each of these components was determined using FCMaper software and its fuzzy perceptual mapping pattern map was drawn using Pajek software. The results showed that among the 9 components, "joint venture" and "cooperation" were in a higher degree of importance than other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Fuzzy cognitive mapping"، "knowledge management"، " knowledge acquisition"
  • ،" knowledge management graphic map"