مقایسه اثر خوانایی قانون مالیات های مستقیم بر ریسک مالیاتی کسب و کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مسئله مورد بررسی در تحقیق حاضر بررسی اثر خوانایی قانون مالیات های مستقیم بر ریسک مالیاتی کسب و کارو مقایسه ریسک مالیاتی کسب و کارقبل و بعد از اصلاحیه قانون مذکور است. برای این منظور اطلاعات مربوط به 37 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که طبق روش فلش از میان فصول منتخب، فصل معافیت ها از نظر سطح خوانایی دشوارترین فصل و فصل ترتیب رسیدگی ساده ترین فصل قانون مالیات های مستقیم می باشد. همچنین نتایج روش کلوز برای گروه آزمودنی حسابرسان مالیاتی و مدیران مالی با نتایج روش فلش مطابقت دارد. مطابق نتیجه روش کلوز برای حسابرسان مالیاتی خوانایی فصل معافیت ها در سطح متوسط و خوانایی فصل ترتیب رسیدگی در سطح مستقل و برای مدیران مالی خوانایی دو فصل مذکور در سطح متوسط می باشد. همچنین نتایج بررسی اثر خوانایی قانون مالیات های مستقیم بر ریسک مالیاتی کسب و کاربیانگر عدم وجود ارتباط می باشد و همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد که تفاوت معنا داری میان ریسک مالیاتی کسب و کارقبل و بعد از اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Readability of Direct Tax law on Business Tax Risk

نویسندگان [English]

  • saeed mohammadi
  • zahra pourzamani
Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study investigated the effect of the readability of the Direct Tax Act on tax risk was examined and a comparison was made between the tax risk prior to and after the amendment of the Act. The data on 37 companies listed on the Tehran Stock Exchange was collected . The results showed that according to the flash method, the chapter on Exemption is the most difficult chapter in terms of readability level and the chapter on the Order of Proceedings is the simplest chapter in the Direct Tax Act. Additionally, the results of the close method for the tax auditors and financial managers were consistent with the results of the flash method. According to the result of the close method for tax auditors, the chapters on Exemption and the Order of Proceedings had intermediate and independent levels of readability respectively. For financial managers, the two chapters had intermediate levels of readability. The results also showed that the readability of the Direct Tax Act had no effect on tax risk. Moreover, the results of the test of the second hypothesis showed that there was no significant difference between tax risk prior to and after the amendment of the Act.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direct Tax Act
  • readability
  • Flash Method
  • Close Method
  • Tax Risk