الگوی جانشین‌پروری برای بانک‌های ایران: یک مطالعه پدیدار شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

چکیده

صاحبنظران موضوع جانشین‌پروری را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سازمان‌های امروزی به‌ویژه بانک‌ها می‌دانند. هدف این مطالعه ارائه الگوی مناسب برنامه‌های جانشین‌پروری در بانک‌های ایران بود. روش پژوهش به صورت کیفی و از نوع پدیدارنگاری بود. گردآوری اطلاعات به روش میدانی و با شیوه مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد. حجم نمونه تعداد 12 نفر از خبرگان و متخصصان بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. ابعاد و مولفه‌ها به روش کدگذاری (باز، محوری، انتخابی) شناسایی شدند. در این مطالعه عوامل راهبردی، مدیریت استعداد، حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد، عوامل فرهنگی و برنامه‌های آموزشی-توسعه‌ای به‌عنوان الزامات جانشین‌پروری، عوامل اطلاعاتی – تکنولوژیکی و عوامل فردی – انگیزشی به عنوان عوامل تسهیل‌کننده و مدیریت مسیر شغلی، مدیریت عملکرد و منابع – زیرساخت‌ها به‌عنوان شرایط زمینه‌ای شناسایی شدند. نتیجه‌گیری نهایی اینکه فرایند جانشین‌پروری از یک سازمان به سازمان دیگر متفاوت است و بانک‌ها هم از این امر مستثنی نیستند و باید در فرآیند جانشین‌پروری تمامی جوانب مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Substitution model for Iranian banks: A phenomenological study

نویسندگان [English]

  • zhila mohamadi 1
  • dariush gholamzadeh 1
  • Vahidreza Mirabi 2
  • Ahmad Vedadi 1
1 Department of Public Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Scientists consider the issue of succession as one of the most important challenges facing today's organizations, especially banks, and believe that if organizations do not have strategic plans for succession, they will face many problems in the future. The aim of this study was to provide an appropriate model for succession planning in Iranian banks. The study was a qualitative phenomenography. Data collection was done in a field method with in-depth and semi-structured interviews. The sample size was 12 experts and specialists who were selected by snowball method. Dimensions and components were identified by coding method (open, axial, selective). In this study, strategic factors, talent management, support of senior managers, cultural factors and educational-development programs as succession requirements, information-technological factors and individual-motivational factors as facilitators and career path management, performance management and resources - infrastructure Were identified as background conditions. The final conclusion is that the succession process is different from one organization to another, and banks are no exception, and all aspects must be considered in the succession process

کلیدواژه‌ها [English]

  • succession
  • Banks
  • Phenomenological Study