تاثیرات افزایش نرخ ارز بر ارزش سهام شرکتهای دارویی مبتنی برارزش برآوردی حاصل از مدلهای ارزشیابی تنزیل سود نقدی, جریان نقد آزاد و سود باقیمانده و قیمت واقعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی مالی و مدیریت ریسک، دانشکده حسابداری، دانشگاه ایرانیان تهران، تهران، ایران.

چکیده

تاثیر افزایش نرخ ارز بر ارزش سهام شرکت‌های دارویی مبتنی برارزش برآوردی حاصل از مدل‌های ارزشیابی تنزیل سود نقدی ، جریان نقد آزاد و سود باقیمانده و قیمت واقعی

چکیده
در راستای انجام این پژوهش، اطلاعات بنیادی و قیمت سهام 52 شرکت دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1398 جمع آوری و در ارزشیابی با استفاده از مدل تنزیل جریان نقد و سایر مدل‌ها بکار گرفته شده اند. (1)و آزمون فرضیه اول پژوهش، به منظور محاسبه ارزشیابی سهام برای شرکت‌های دارویی با استفاده از سه مدل سود تقسیمی تنزیلی، سود باقیمانده تنزیلی و جریان نقد آزاد تنزیلی، نشان داد که قیمت برآوردی سهام با استفاده از مدل سود باقیمانده تنزیلی دارای بیشترین پراکندگی و با مدل سود تقسیمی تنزیلی دارای کمترین میزان پراکندگی است
نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 75% بین نوسانات نرخ ارز و سهام شرکت‌های دارویی رابطه مستقیم وجود دارد و بین سه مدل برآورد قیمت و قیمت‌های واقعی سهام، حداقل میانگین یک گروه با سایر گروه‌ها تفاوت دارد.(2)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of exchange rate appreciation on the stock value of pharmaceutical companies based on the estimated value obtained from the evaluation models of cash dividend discount, free cash flow and residual profit and real price

نویسندگان [English]

  • Javad Einabadi
  • nayereh moradi
Department of Financial Engineering and Risk Management, Faculty of Accounting, Iranian University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The effect of exchange rate appreciation on the stock value of pharmaceutical companies based on the estimated value obtained from the evaluation models of cash dividend discount, free cash flow and residual profit and real price

Abstract
In order to conduct this research, basic information and stock prices of 52 pharmaceutical companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1390 to 1398 have been collected and used in evaluation using the cash flow discount model and other models. (1) And testing the first hypothesis of the research, in order to calculate the stock valuation for pharmaceutical companies using three models of discounted dividend, discounted dividend and discounted free cash flow, showed that the estimated stock price using the discounted dividend model has the highest Dispersion and with the discount dividend model has the lowest dispersion
The results show that at 75% confidence level there is a direct relationship between exchange rate fluctuations and stocks of pharmaceutical companies and between the three models of price estimation and real stock prices, at least one group average is different from other groups. (2)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation of stock prices of pharmaceutical companies
  • Discount of cash flow of the company
  • Exchange rate fluctuations