توسعه نوآورانه کسب‌وکارهای تولیدی کوچک و متوسط(SME) به روش آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران.

2 گروه مدیریت و حسابداری، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران

3 گروه مهندسی صنایع، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، ارائه مدلی به منظور تأثیر نوآوری در تکنولوژی بر توسعه کسب‌ وکارهای کوچک و متوسط شهرک صنعتی استان گلستان است.در بخش کیفی، از تحلیل محتوا و روش دلفی فازی به منظور تعیین ابعاد و مولفه های تحقیق و در بخش کمی، از روش پیمایشی و نرم افزار Smart Pls به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق استفاده گردید.حجم نمونه تعداد 198 شرکت تولیدی که با فرمول کرجسی و مورگان، به ‌صورت تصادفی ساده انتخاب شده و جمع آوری داده‌ها با پرسشنامه محقق ساخته می باشد. نتایج تحقیق نشان داد بیشترین تاثیر بر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط شامل معیار مالی، ارزش افزوده، محیط خارجی، فرآیندها، منابع انسانی، صادرات، تولید با فناوری بالا، محصولات و نوآوری ها مربوط به عملکرد شرکت می‌باشد و نوآوری در تکنولوژی شامل قابلیت نوآوری کارآفرینان، زیرساخت فناوری، فرهنگ نوآوری و حمایت دولت از نوآوری فناورانه بر عملکرد شرکت‌های تولیدی تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Innovative development of small and medium-sized manufacturing businesses (SMEs) in a mixed method

نویسندگان [English]

  • Yasser Moghassem 1
  • parviz saeidi 2
  • Ahmad Mehrabian 3
  • Hossein Didehkhani 3
1 Entrepreneurship Department, Ali Abadktol Branch, Islamic Azad University, Ali Abadktol, Iran.
2 Department of Management and Accounting, Ali Abadktol Branch, Islamic Azad University, Ali Abadktol, Iran
3 Department of Industrial Engineering, Ali Abadktol Branch, Islamic Azad University, Ali Abadktol, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to present a model for the impact of technology innovation on the development of small and medium businesses in Golestan industrial town. In the qualitative part, content analysis and fuzzy Delphi method to determine the dimensions and components of research and in the quantitative part, Survey and Smart Pls software were used to examine the relationship between research variables. The sample size of 198 manufacturing companies with Krejcie and Morgan formula, randomly selected and data collection with a researcher-made questionnaire. The results showed that the greatest impact on the development of small and medium businesses including financial criteria, value added, external environment, processes, human resources, exports, high-tech production, products and innovations are related to company performance, and innovation in technology includes Entrepreneurs' innovation capability, technology infrastructure, innovation culture, and government support for technological innovation have a positive effect on the performance of manufacturing companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Development
  • Technology Innovation
  • company performance
  • Small and Medium Businesses