بررسی عوامل موثر بر بهبود فضای کسب و کار واشتغال در میان جانبازان و معلولین تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فرهنگی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق در راستای بررسی عوامل موثر بر بهبود فضای کسب و کار واشتغال در میان جانبازان و معلولین تهران انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش جانبازان و معلولین ساکن در شهر تهران به تعداد 2500 نفر بود که از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه‌گیری (بر اساس شیوة نمونه‌گیری مندرج در جدول مورگان) تعداد 333 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‏های محقق ساخته استفاده شد. تحلیل داده‏ها با استفاده روش‏های آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کالموگراف - اسمیرنوف و آزمون‏ پیرسون) انجام شد. نتایج نشان داد: رابطه مثبت و مستقیمی بین ابعاد فرار سرمایه و سرمایه گذاری ،شاخص های فضای کسب و کار ،شبکه های حمایت اجتماعی و حیطه فضای کسب و کار با بهبود فضای کسب و کار واشتغال در میان جانبازان و معلولین کشور وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of factors on business space enhancement among veterans and disabled's in Tehran

نویسندگان [English]

  • Davoud Heydari 1
  • Sayyedmahmoud Hashemi 2
1 Department of Cultural Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Business Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was investigating the effect of factors on business space enhancement among veterans and disabled's in Tehran. The statistical population of the study was veterans and disabled's in Tehran in who were selected by census method. Some different opinions among employees of cultural social unit in Tehran municipality were gathered and analyzed and then the presented opinions by them have been used. The method conducted in this study is field research and library literature one. In terms of the way of conducting, it will be correlational research and in terms of the research purpose, it will be among applied researches According to a sample formula should be 333. Therefore, questionnaires were distributed among members of the target population. In next Phase, the researcher has analyzed and interpreted the data gathered. Both descriptive and inferential statistics have been used to analyze the data of this study. Description of data has been presented in table representing different indices such as absolute and relative frequency, mean, standard deviation and variance in background and main variables. Correlational tests, multiple regression and F-test were used to get into the proper conclusion and test hypotheses

کلیدواژه‌ها [English]

  • business space enhancement
  • veterans and disabled's
  • Tehran