تاثیر استراتژی کسب و کار بر ریسک شرکت با تاکید بر توانایی مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر استراتژی کسب و کار بر ریسک شرکت با تاکید بر توانایی مدیریت می‌پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 135 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره‌ی زمانی 9 ساله بین سال‌های 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده و داده‌های مربوط برای اندازه‌گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت‌ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که استراتژی کسب و کار بر ریسک سیستماتیک تاثیر مستقیم دارد. ولی، استراتژی کسب و کار بر ریسک بحران مالی و ریسک مالی تاثیر معکوس دارد. توانایی مدیریت بر ارتباط بین استراتژی کسب و کار و ریسک بحران مالی تاثیر ندارد. همچنین، توانایی مدیریت بر ارتباط بین استراتژی کسب و کار و ریسک مالی تاثیر ندارد. توانایی مدیریت بر ارتباط بین استراتژی کسب و کار و ریسک سیستماتیک تاثیر مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Business Strategies and firm’s risk with emphasis on management ability

نویسندگان [English]

  • seyed hesam vagfi
  • zohre nilofari
Department of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The effect of Business Strategies and firm’s risk with emphasis on management ability

Abstract
The present study the effect of Business Strategies and firm’s risk with emphasis on management ability. This research is practical in terms of purpose and in terms of methodology, the correlation is of the causal type (after event). The systematic elimination sampling, 135 companies were selected as sample and were investigated in the period of 6 years between 2011 and 2019. The method used to collect information is a library and data are collected for measuring variables from the codal website and corporate financial statements and in Excel, basic calculations have been made then, to test the hypotheses of the software stata was used. The results of the research show that business strategy has a direct impact on systematic risk. However, business strategy has the opposite effect on financial crisis risk and financial risk. Management ability does not affect the relationship between business strategy and financial crisis risk. Also, management ability does not affect the relationship between business strategy and financial risk. Management ability has a direct impact on the relationship between business strategy and systematic risk.
Keyword: Business Strategies, firm’s risk, management ability

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Strategies
  • firm’s risk
  • Management Ability