مدل ساختاری – تفسیری چابکی نیروی انسانی درسازمانهای دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق، ارائه مدل ساختاری تفسیری چابکی منابع انسانی در سازمان‏های دولتی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و با رویکرد ترکیبی انجام گردید. ابزارگردآوری داده‌ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و جامعه آماری شامل مدیران ارشد سازمانهای دولتی است که 14 نفر از آنها ، با روش نمونه گیری هدفمند (تا رسیدن به اشباع نظری) ، انتخاب گریدند . مدل بر اساس نتایج مصاحبه ، با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری ، طراحی و روایی و پایایی آن تایید شد . نتایج منجر به تدوین 5 سطح در چابکی منابع انسانی گردید. سطح اول- مهمترین سطح - مربوط به متغیر عملکرد سازمانی،. سطح دوم به مولد بودن و سوم به مهارت‌های ادراکی، برنامه‌ریزی و تدبر تخصیص یافت. مهارتهای ارتباطی، تیمی و شغلی در سطح چهارم و متغیر شخصیت در سطح پنجم جای گرفت. این مدل ، می تواند کمک موثری در ایجاد زیرساختهای لازم برای ارتقاء سطح چابکی منابع انسانی در سازمانها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural-Interpretive Model Of Human Resource Agility In Government Organizations

نویسندگان [English]

  • leila bahramian
  • AHMAD VEDADI
  • Dariush Gholamzadeh
Department of Public Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to provide a structural interpretive model of human resource agility in government organizations. This research was applied in terms of purpose and was conducted with a combined approach. Data collection tools were semi-structured in-depth interviews and the statistical population included senior managers of government agencies, 14 of whom were selected by purposive sampling (to achieve theoretical saturation). The model was validated based on the results of the interview, using interpretive structural modeling, design, and its validity and reliability. The results led to the development of 5 levels of manpower agility. The first level - the most important level - related to the organizational performance variable, the second level was allocated to productivity and the third to perceptual skills, planning and contemplation. Communication, team and job skills were ranked at the fourth level and personality variables at the fifth level. This model can be an effective help in creating the necessary infrastructure to improve the level of human resource agility in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • Organizational Agility
  • Human Resource Agility
  • Structural-Interpretive Model