طراحی مدل توسعه یکپارچه ریسک های راهبردی در صنعت بانکداری با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: یکی از بانک های بزرگ تجاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بانکی,دانشکده علوم اقتصادی، موسسه علوم بانکی ,تهران, ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تشدید رقابت در بین بانک ها و افزایش ریسک آنها از جمله ریسک های نوظهوری مانند ریسک های راهبردی بر ارزش بانک، تأثیر منفی قابل ملاحظه ای می گذارد. بنابراین کلید بقای بانک ها، پدیدساختن قابلیت ها و توانمندی های لازم برای شناسایی، تحلیل و واکنش نسبت به آنها است. هدف از پژوهش شناسایی شاخص های ریسک های راهبردی تأثیرگذار در راستای حمایت از هدف‌های راهبردی صنعت بانکداری و تعیین میزان اثربخشی آنها می باشد. در این راستا، براساس بررسی‌های اسنادی و مطالعه عمیق ادبیات موضوع و به کمک روش دلفی فازی و نظر 15 نفر از خبرگان، حوزه های ریسک خیز در صنعت بانکداری، شامل هفت گروه ریسک های عملیاتی، صحت، محیطی، مدیریت، استراتژی، فناوری اطلاعات و مالی به صورت جامع شناسایی شدند. به منظور ساختاردهی به روابط بین شاخص های ریسک های راهبردی از مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده و با توسعه مدل یکپارچه نسبت به میزان اثربخشی شاخص ها در راستای حمایت از هدف های راهبردی صنعت بانکداری اقدام گردید. نتایج نشان داد که میزان اثربخشی شاخص "ریسک رضایت مشتری" از سایر شاخص ها بهتر و بالعکس میزان اثربخشی شاخص "ریسک ارزشیابی سرمایه گذاری" از شاخص های دیگر ضعیف تر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Integrated Strategic Risk Development Model in the Banking Industry Using Interpretive Structural Modeling Approach (Case Study: One of the Large Commercial Banks)

نویسندگان [English]

  • davod khosroanjom 1
  • behzad keshanchi 2
  • Sayed Mehdi Ahmadi Afshar 3
  • amir pourgholi 4
1 Department of Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Department of Banking Management, College of Economic Sciences, School of Banking Sciences, Tehran, Iran.
3 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Intensifying competition among banks and increasing their risk, including emerging risks such as strategic risks, has a significant negative impact on the value of the bank. Therefore, the key to the survival of banks is to create the necessary capabilities to identify, analyze and react to them. .The purpose of this study is to identify effective strategic risk criteria in order to support the strategic goals of the banking industry and determine their effectiveness.In this regard, based on documentary studies and in-depth study of the literature and with the help of Fuzzy Delphi method and the opinion of 15 experts, risky areas in the banking industry, including seven groups of Operational risks, Accuracy, Environmental, Management, Strategy, Technology Information and Finances were comprehensively identified. In order to structure the relationships between strategic risk criteria, Interpretive Structural Modeling was used and by developing an integrated model to measure the effectiveness of the criteria in order to support the strategic goals of the banking industry. The results showed that the effectiveness of "customer satisfaction" criterion is better than other criteria and vice versa, the effectiveness of "investment risk assessment" criterion is weaker than other criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Risks
  • Banking industry
  • Interpretive Structural Modeling
  • Customer Satisfaction