ارائه مدل رفتار مصرف‌کننده با تأکید بر بازاریابی درونگرا و برونگرا (مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان کالاهای زودمصرف در تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر کشف جنبه‌های رفتار مصرف‌کننده با تاکید بر بازاریابی درونگرا و بازاریابی برونگرا ‌می‌باشد‌. در بخش کیفی تحقیق حاضر روش تحقیق مورد استفاده روش نظریه زمینه‌ای می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی را خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی را ‌مصرف‌کنندگان کالاهای زود مصرف در تهران تشکیل داده‌اند و نمونه آماری بخش کمی‌ تحقیق حاضر 385 نفر در نظر گرفته شده است‌. در بخش کیفی تحقیق حاضر با استفاده از کدگذاری‌های باز، محوری و گزینشی تلاش گردید تا داده‌های به دست آمده در 10 مصاحبه انجام شده و به خلق مدل فرایندی تحقیق منتج شوند. در بخش کیفی نتایج تحقیق حاضر در قالب ارائه مدل‌های فرایندی و زمینه‌ای از رفتار مصرف‌کننده با تاکید بر بازاریابی درونگرا و بازاریابی برونگرا ارائه شده است که متشکل از مدلی ساختار یافته از متغیرهای گرایشات معناگرایانه، بازاریابی درونگرا و بازاریابی برونگرا، درگیری محتوایی و همگرایی اجتماعی تبلیغات می‌باشد‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the model of consumer behavior with emphasizing on inbound & outbound marketing. (Case Study: Consumers of Fast-moving consumer goods in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Maryam Khajavi 1
  • Bahram Kheiri 1
  • Ahmad Vedadi 2
1 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Public Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study is to explore aspects of consumer behavior, with an emphasis on inbound and outbound marketing. From the qualitative point of view, the grounded theory method has been used. The statistical population of the present study in the qualitative section was formed by academic experts and in the quantitative section, "Consumers of consumer goods in Tehran" and the statistical sample of the quantitative section, the current research is 385 people. In the qualitative part of the present study, using open, axial and selective coding, an attempt was made to create the data obtained in 10 interviews to create a research process model.
In the qualitative section, the research results are presented in the form of process and contextual models of consumer behavior with emphasis on inbound and outbound marketing, which consists of a structured model of semantic variables, inbound and outbound marketing, content effectiveness and social convergence of advertising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • subjective norm
  • Inbound marketing
  • Outbound Marketing
  • Social empathy
  • Meaningism