ارایه مدلی برای محاسبه کارایی شرکت‌ها به کمک تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای با عوامل نامطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هر شرکت تولید فولاد، مواد اولیه مورد نیاز خود را از تولیدکنندگان مورد نظر خریداری می‌کند و بدین ترتیب با آنان تشکیل زنجیره‌های تأمین با خاصیت شبکه‌ای می‌دهد. از این رو لزوم انجام تحقیقی از بعد کارایی به منظور بهبود عملکرد این زنجیره‌ها احساس می شود. در مطالعات انجام شده، بررسی ساختارهای خاص در زنجیرۀ تأمین کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده که شبکه و نحوه ارزیابی عملکرد آن در حضور عوامل غیرقابل کنترل، نامطلوب مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، مدل‌هایی از DEA شبکه‌ای ارایه شده که عملکرد زنجیره را در حضور ورودی‌ها و خروجی‌های غیرقابل کنترل، خروجی نامطلوب حتی در ساختار درونی آن، ارزیابی می‌نماید. در ادامه،11 شرکت فولاد حاضر که زنجیرۀ متناظر هر یک از آن‌ها دارای دو مرحله‌ای است، توسط مدل‌های ارایه شده، در سال 1398 مورد ارزیابی قرار گرفتند. مدل طراحی شده بر اساس تحلیل پوششی داده های شبکه ای متناسب با شرکت های مورد مطالعه ساخته شده و کارایی آنها محاسبه گردید. بر اساس نتایج به دست آمده یک شرکت در زیر بخش اول و یک شرکت در زیر بخش دوم کارا شناخته شد و همه شرکت‌ها کارایی کل کمتر از یک داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a model for calculating the efficiency of companies with the help of network data envelopment analysis with undesirable factors

نویسندگان [English]

  • ahmad royaei 1
  • farhad hosseinzadehlotfi 2
1 Department of Industrial Engineering, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, UAE
2 Department of Mathematics, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Each steel company buys the raw materials it needs from the manufacturers in question, thus forming supply chains with network properties. Therefore, there is a need to conduct performance research to improve the performance of these chains. In studies, the study of specific structures in the supply chain has received less attention. In this research, we have tried to examine the network and how to evaluate its performance in the presence of uncontrollable, undesirable factors. For this purpose, network DEA models are proposed that evaluate the performance of the chain in the presence of uncontrollable inputs and outputs, undesirable output even in its internal structure. Then, 11 present steel companies, the corresponding chain of each of which has two stages, were evaluated by the presented models in 1398. The designed model was based on the network Data Envelopment Analysis of tailored the companies under study and their efficiency was calculated. Based on the results, one company under the first stage and one company under the second stage were recognized as efficient, and all companies had a total efficiency of less than one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Efficiency
  • Cement industry
  • Network DEA
  • Uncontrollable Factors
  • Undesirable output