شناسایی ریسک ها و چالش های مدل بلوغ فناوری زنجیره بلوکی با رویکرد گراندد تئوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

سازمان‌ها متناسب با کسب و کار خود، با به کارگیری مدل‌های بلوغ زنجیره‌ی بلوکی، ضمن شناسایی و برطرف نمودن موانع و چالش‌های این فناوری، می‌توانند برای رسیدن به بلوغ زنجیره‌ی بلوکی گام‌های موثری بردارند. این پژوهش به صورت کیفی مدلی مفهومی در چارچوب تئوری داده‌بنیاد ارائه می‌دهد. عوامل اولیه با مرور پیشینه پژوهش استخراج گردیده، سپس با انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان فناوری زنجیره‌ی بلوکی داده‌ها گردآوری شده‌اند. چالش‌های مدل بلوغ زنجیره‌ی بلوکی با سه مرحله کدگذاری مدل تحقیق ارائه گردید. پایایی مصاحبه ها باستفاده از روش قابلیت اعتماد با بازآزمایی و توافق درون موضوعی تایید شده است. نتایج حاکی است ریسک‌های ساختاری به شتاب‌زدگی، مدیریت تغییر و مقاومت سازمانی، ریسک‌های فنی به نوظهور بودن، قابلیت همکاری، مقیاس‌پذیری و حق فراموش‌شدگی در حریم خصوصی، ریسک‌های حقوقی به قوانین و مقررات دستگاه‌های بالادستی و تضاد منافع و ریسک‌های مالی به عدم برنامه‌ریزی و تخصیص نامناسب سرمایه‌گذاری تاکید بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the risks and challenges of blockchain technology maturity model

نویسندگان [English]

  • Hamideh Aliakbarpour 1
  • ashraf shahmansouri 2
  • ghasemali Bazaee 3
1 Department of Technology Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Administrative Sciences Planning and Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Identify the risks and challenges of the blockchain technology maturity model with a data-based theory approach
According to their business, using blockchain maturity models while identifying and resolving this technology's barriers and challenges can affect steps to achieve blockchain maturity. this research qualitatively presents a conceptual model in grounded theory. At First, the initial factors were extracted through reviewing the research background; then, by conducting semi-structured interviews with 12 blockchain technology experts, the data collected. challenges of the blockchain maturity model presented in three stages of coding: were given the research model. The reliability of semi-structural data has confirmed by Test-Retest and intra-subject agreement. data analysis show that structural risks refer to acceleration, change management, Organizational resistance and technical risks to new emergence, interoperability, scalability, and the right to be forgotten in privacy, legal threats to the rules and government of the and the conflict of interest and, financial risks, place lack of planning and incorrect allocation of investment have more emphasis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural risk
  • technical risk
  • legal risk and financial risk