ارائه مدل بازاریابی محتوایی مبتنی بر اهداف رقابت پذیری در بازار صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

طی سال‌های اخیر، استفاده شرکت های صنعتی از بازاریابی محتوایی دیجیتالی جهت حفظ و تعمیق روابط با مشتریان به میزان فزاینده ای افزایش یافته است. با این حال براساس یافته های مطالعات پیشین، اغلب بنگاه‌های اقتصادی نسبت به همسوسازی استراتژی بازاریابی محتوایی با اهداف رقابت‌پذیری خود بی توجه می‌باشند. ضمن آن‌که محققان تاکنون چارچوب جامعی جهت اجرای بازاریابی محتوایی همسو با اهداف رقابت‌پذیری بنگاه ارائه ننموده اند. از اینرو، پژوهش حاضر با هدف توسعه دیدگاه نظری نسبت به پیاده‌سازی بازاریابی دیجیتالی صنعتی تاثیرگذار و ارائه مدل بازاریابی محتوایی همسو با نیازهای مشتریان صنعتی و اهداف رقابت‌پذیری بنگاه اقتصادی انجام پذیرفت. برای این منظور، ابتدا مرور مفهومی و جامع درخصوص ادبیات پژوهش انجام شد. در گام بعدی، عوامل تاثیرگذار در موفقیت بازاریابی محتوایی در بازار صنعتی استخراج گردید. سپس، ارکان کلیدی مدل بازاریابی محتوایی همسو با اهداف رقابت‌پذیری بنگاه اقتصادی شناسایی شد. پس از آن، مدل مفهومی پژوهش ارائه گردید. درنهایت، صحت یافته‌ها در مدل ارائه شده با استفاده از روش کمترین مربعات جزئی در نرم افزار اسمارت پی ال اس، مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش، مبین لزوم اتخاذ رویکرد تلفیقی نسبت به نیازهای بازار هدف و همچنین اهداف رقابت‌پذیری بنگاه اقتصادی جهت تبیین استراتژی بازاریابی محتوایی اثرگذار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the model of B2B content marketing in line with the firm's competitiveness objectives

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Yaghtin
  • Hossein Safarzadeh
  • Mehdi Karimi zand
Department of Business Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Over recent years, business-to-business (B2B) firms have been growingly using digital content marketing to strengthen their relationships with customers. However, most companies disregard the importance of aligning the content marketing strategy with their competitiveness goals. Furthermore, no previous research has been performed to provide a comprehensive framework to implement content marketing in line with the firm’s competitiveness objectives. Hence, this research aims to theoretically contribute to content marketing literature by presenting a conceptual model for planning B2B digital content marketing strategy in line with the firm’s competitiveness goals. For this, a conceptual review was conducted. In light of our findings from this review, effective factors for implementing successful B2B content marketing were identified. Then, the main pillars of B2B content marketing in line with the firms’ competitiveness goals were extracted. Next, the conceptual model of the research was presented. Finally, the relationships between identified variables of the model were tested using the Partial Least Squares method in Smart PLS. Based on our findings, we argue that in order to implement effective digital content marketing in B2B contexts, it is essential to deploy an integrated approach that considers customers’ needs as well as the competitiveness goals of the firm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital content marketing
  • B2B content marketing
  • Content
  • Competitiveness
  • Digital platforms