تأثیر هوش استراتژیک بر توسعه سازمان و رفتار کارآفرینی با توجه به نقش میانجی رهبری تحول‌گرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت اجرایی، واحدعلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر استراتژیک بر توسعه سازمان و رفتار کارآفرینی با توجه به نقش میانجی رهبری تحول‌گرا صورت گرفت. پژوهش حاضر از نوع هدف، تحقیقی کاربردی بوده و همچنین از جهت جمع‌آوری اطلاعات، از نوع پیمایشی و مقطعی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا تشکیل دادند که در این راستا از جامعه آماری 203 نفر با استفاده از فرمول کوکران به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان داد هوش استراتژیک تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه سازمان، رفتار کارآفرینی و رهبری تحول‌گرا دارد. همچنین رهبری تحول‌گرا تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار کارآفرینی دارد. اما تأثیر رهبری تحول‌گرا بر توسعه سازمان تائید نشد. همچنین هوش استراتژیک با توجه به نقش میانجی رهبری تحول‌گرا تأثیر معناداری بر رفتار کارآفرینی و توسعه سازمان دارد.
واژگان کلیدی: هوش استراتژیک، توسعه سازمان، رفتار کارآفرینی، رهبری تحول‌گرا

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Strategic Intelligence on Organizational Development and Entrepreneurial Behavior Considering the Mediating Role of Transformational Leadership

نویسندگان [English]

  • Roholah Farmani
  • ehsaneh Nejadmohammad Nameghi
Department of Executive Management, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the strategic impact on organizational development and entrepreneurial behavior with respect to the mediating role of transformational leadership. The present study is of the purpose type, applied research, also in terms of data collection, survey and cross-sectional type and correlational type. The statistical population of the study consisted of all employees of Iranian Industries Development and Renovation Construction (Mana) Company, in which 203 people were selected as a sample using Cochran's formula. The results of structural inhibition model showed that strategic intelligence has a positive and significant effect on organizational development, entrepreneurial behavior and transformational leadership. Transformational leadership also has a positive and significant effect on entrepreneurial behavior. But the impact of transformational leadership on organizational development was not confirmed. Also, strategic intelligence has a significant effect on entrepreneurial behavior and organizational development due to the mediating role of transformational leadership.
Keywords: Strategic Intelligence, Organizational Development, Entrepreneurial Behavior, Transformational Leadership

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Intelligence
  • organizational development
  • entrepreneurial behavior
  • Transformational Leadership