اعتبارسنجی بازاریابی دیجیتال مبتنی بر هوش بازاریابی در شرکت ایساکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، رشد رسانه‌های اجتماعی و افزایش استفاده از آن‎ها توسط مشتریان، باعث شده رسانه‌ها به یک ابزار برای ارتباط شرکت با مصرف‎کنندگان تبدیل شوند. هدف این پژوهش اعتبارسنجی بازاریابی دیجیتال مبتنی بر هوش بازاریابی در شرکت ایساکو می‎باشد. پژوهش حاضر کمی و به روش توصیفی-کاربردی است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان شرکت ایساکو و سایر شرکت‌های وابسته در حوزه بازاریابی و فروش بود. نمونه آماری بر اساس قواعد موجود در روش معادلات ساختاری به تعداد 340 نفر به روش در دسترس تصادفی انتخاب گردید. بر طبق یافته‏های پژوهش تمامی همبستگی‏ها مقادیری کمتر از 8/0 داشتند، بنابراین وجود رابطه خطی مشترک چندگانه بین متغیرها رد می‏شود. مقدار متوسط واریانس استخراج برای متغیرهای این تحقیق بین 0.7759 و 0.5098 است که از مقدار حداقلی 0.5 بیشتر است. یافته‏ها نشان داد بازاریابی دیجیتال بر هوش بازاریابی تأثیر معناداری دارد. ضریب مسیر متغیرهای بازاریابی دیجیتال و هوش بازاریابی به مقدار 0.784 و آماره تی به مقدار 12.254 می‏باشد و لذا مدل بازاریابی دیجیتال مبتنی بر هوش بازاریابی از اعتبار لازم برخوردار است. شاخص GOF برای برازش مدل کلی با مقدار 39/0 نشان‌دهنده برازش قوی مدل و اعتبار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Digital Marketing Validation Based on Marketing Intelligence in Isaco

نویسندگان [English]

  • Farzad Malek Shir Abadi 1
  • Mehdi Karimi Zand 1
  • MohammadReza Kabaranzadeh Ghadim 2
1 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, the growth of social media and the increase in their use by customers, has made the media a tool for the company to communicate with consumers. The purpose of this research is to validate digital marketing based on marketing intelligence in Isaco. The research has been quantitative and descriptive-applied. The statistical population included all employees of Isaco and other affiliates in the field of marketing and sales. The statistical sample consisted of 340 people based on the rules of sample size in structural equations and randomly available methods. According to the research findings, all correlations had values less than 0.8, so the existence of multiple common linear relationships between variables is ruled out. The value of average variance extracted for the variables of this study is between 0.7759 and 0.5098, which is more than the minimum value of 0.5. Findings showed that digital marketing has a significant effect on marketing intelligence. It has a path coefficient of digital marketing variables and marketing intelligence which is 0.784 and T-statistic is 12.254. GOF index is 0.39, which indicates a strong fit of the model and validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Marketing
  • Marketing Intelligence
  • Isaco