نقش نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن شهر تهران با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکوف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی نقش نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن شهر تهران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1350-1399 بر اساس فراوانی داده‌های سالانه و رویکرد تغییر رژیم مارکوف استفاده شده است. بطورکلی تحولات بخش مسکن در تشدید نوسانات رونق و رکود فعالیت‌های اقتصادی نقشی اساسی دارد. نوسانات در بازدهی سایر دارایی‌ها مانند ارز، بر تقاضا برای مسکن مؤثر خواهد بود. زمانی که یک شوک پولی رخ می‌دهد، از طریق تغییر دادن نرخ‌های بهره، هزینه فرصت نگهداری کالاهای بادوام، از جمله مسکن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، و این شوک از طریق بخشی از تقاضای مسکن که ناشی از تقاضای خدمات حاصل از این ویژگی مسکن است را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نتایج این مطالعه نشان داد که نرخ ارز در دو رژیم ارزی نوسانات بالا و پایین بر سرمایه-گذاری بخش خصوصی در مسکن شهر تهران اثرگذار بوده است. هم‌چنین نتایج نشان داد که پایداری رژیم با نوسانات بالا در بی‌ثباتی نرخ ارز بیشتر از پایداری رژیم با نوسانات پایین در بی‌ثباتی نرخ ارز است. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که شوک‌های مثبت و منفی در نرخ ارز تاثیر متفاوت و معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در شهر تهران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of exchange rate fluctuations on private sector investment in housing in Tehran using the Markov switching regime model

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Mehrabian 1
  • yazdan gudarzi farahani 2
1 Department of Economics, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Economic Sciences, Faculty of Economics and Management, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of this article was to investigate the role of exchange rate fluctuations on private sector investment in housing in Tehran. For this purpose, statistical data for the period 1970-2020 based on the frequency of annual data and the Markov switching regime approach have been used. In general, the developments in the housing sector play an essential role in intensifying the fluctuations of prosperity and stagnation of economic activities. Fluctuations in the return on other assets, such as currency, will affect demand for housing. When a monetary shock occurs, it changes the opportunity cost of maintaining durable goods, including housing, by changing interest rates, and this shock is due in part to the demand for housing resulting from the demand for services. The result of this property affects the housing. The results of this study showed that the exchange rate in the two currency regimes of high and low fluctuations has affected the investment of the private sector in housing in Tehran. The results also showed that the stability of the regime with high fluctuations in exchange rate volatility is greater than the stability of the regime with low fluctuations in exchange rate volatility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exchange rate
  • Instability
  • investment
  • Housing Sector
  • Markov switching regime model