تبیین اثرات احساسات، اعتماد و تنوع‌گرایی سرمایه‌گذاران بر عملکرد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل اثرات گرایش‌های احساسی و اعتماد سرمایه‌گذاران و تنوع‌گرایی بر میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها می باشد. جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش نمونه‌گیری حذفی سیستماتیک و تعداد 128 شرکت طی دوره زمانی سال‌های 1390 تا 1399 بررسی شد. روش اقتصادسنجی در این پژوهش روش سیستم معادلات همزمان (3SLS) است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اثر اعتماد سرمایه‌گذاران بر میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران مثبت و معنادار است و نشان می‌دهد افزایش اعتماد سرمایه گذاران منجر به افزایش ورود نقدینگی با بازار و افزایش قیمت و سود و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری خواهد شد. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که گرایش‌های احساسی بر میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران منفی و معنادار است و نشان می‌دهد که در بلندمدت گرایش‌های احساسی منجر به حرکت‌های رمه‌ای و خروج ناگهانی نقدینگی از بورس و کاهش سرمایه گذاری در شرکت‌ها می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the effects of investors' feelings, trust and diversity on corporate investment performance

نویسندگان [English]

  • hosein mahmoudzade 1
  • zadollah fathi 2
1 Department of Accounting, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran
2 Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is analyzing the effects of Sentimental tendencies and investor trusts and diversity on the level of investment of companies. The statistical population is the companies listed on the Tehran Stock Exchange by Systematic elimination sampling method and 128 companies during the period from 1390 to 1399 were studied. The econometric method in this research is the System of Simultaneous Equations (3SLS). Findings show that the effects of investor trust on the investment rate is positive and significant and shows that increasing investor trust will lead to increased liquidity with the market and increase prices and profits and thus increase investment. The results show that Sentimental tendencies in companies accepted in Tehran Stock Exchange on the level of investment are negative and significant and show that in the long run, emotional tendencies lead to volatile movements and sudden outflow of liquidity from the stock market and reduce investment in companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional tendencies
  • Trust
  • investment diversification