تاثیر عشق و تعهد به برند بر وفاداری به برند، تمایل به پرداختبیشتر و تبلیغات دهان به دهان در انتخاب و خرید گوشی هوشمند دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

تعدد نام های تجاری موجب شده است که مردم در معرض استراتژی‌ها، تبلیغات و ترفیعات مربوط برند ها قرار گیرند و سازمان ها به منظور حفظ حیات خود درصدد کشف روابط موثرتر با مشتریان و مصرف‌کنندگان خود باشند میتوان گفت عشق به برند در برگیرنده نوعی اشتیاق و وابستگی عاطفی است که یک مصرف‌کننده راضی می‌تواند نسبت به برند مورد علاقه‌اش احساس کند. این احساس عشق می‌تواند ‌متغیرهای با اهمیتی چون تبلیغات دهان به دهان، تمایل به پرداخت قیمت بیشتر را تحت تاثیر قرار دهد. در پژوهش حاضر به بررسی این عوامل تاثیرگذار تاثیر عشق و تعهد به برند بر وفاداری به برند، تمایل به پرداخت بیشتر و تبلیغات دهان به دهان در انتخاب و خرید گوشی هوشمند در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته‌ایم و از روش معادلات ساختاری )تجزیه و تحلیل چند متغیره) SEMو نرم‌افزار smart-pls و برای سنجیدن آمار توصیفی از نرم‌افزار Spss استفاده شده است. روایی تحقیق از طریق روایی صوری، محتوایی و ساختاری و پایایی از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) بررسی می شود. حجم نمونه آماری ازجدول هیر مربوط به معادلات ساختاری ب نمونه ای 180 نفری بود. جهت سنجش متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه و طیف لیکرت استفاده شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of love and commitment to the brand on brand loyalty, willingness to pay More and word of mouth in choosing and buying a smartphone for students of Islamic Azad University of West Tehran student

نویسندگان [English]

  • hadi seyedfazli 1
  • Vahidreza mirabi 2
  • Karim Hamdi 3
1 Department of Business Management, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Business Management, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

An era in which the survival of large companies is threatened by competitors and customers do not stay loyal to a brand for a long time and often change brands. On the other hand, the multiplicity of brands has caused people to be more exposed to strategies, advertisements and promotions related to brands, which has led organizations to explore in order to survive and gain more market share. Be more effective with their customers and consumers, manage and manage their brand relationships with consumers.
In the present study,using one of the most comprehensive conceptual models available, we have investigated these factors affecting the impact of love and commitment to the brand on brand loyalty, willingness to pay more and word of mouth in choosing and buying a smartphone among Islamic Azad University students. In this research, structural equation method (multivariate analysis) SEM and smart-pls software have been used and Spss software has been used to measure descriptive statistics.
The validity of the research is assessed through face, content and structural validity and reliability through Cronbach's alpha and combined reliability (CR). The statistical sample size was obtained from the table related to structural equations, which was a sample of 180 people

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Brand Commitment"
  • "Willingness to Pay More"
  • "Loyalty"
  • "Brand Love"
  • "Brand"