ارائه مدل فرآیندی کارآفرینی شرکتی در کسب و کارهای فعال در صنعت سلولزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل فرایندی کارآفرینی شرکتی در کسب و کارهای فعال در صنعت سلولوزی ایران از نظر هدف تبیینی به لحاظ نتیجه کاربردی و با رویکردی آمیخته انجام شده است .گردآوری داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای منابع موجود و مصاحبه نیمه ساختار یافته با 20 نفر از خبرگان صنعت سلولز ایران که به شیوه هدفمند انتخاب شده بودند، انجام پذیرفت و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و کدگذاری سه مرحله ای(باز-محوری-انتخابی) 259 کد باز،24 کد محوری و 5 کد انتخابی احصا شدند. نتایج پژوهش نشان داد پدیده محوری (فرایند کارآفرینی شرکتی) شامل 9 گام راهبردگذاری، ایده پردازی، تحلیل بازار،تحلیل ایده ،انتخاب ایده، اصلاح ایده ،ایجاد مفهوم و ساخت ، بازاریابی و تجاری سازی ، و پیش شرط های علی آن نیز ،شامل شایستگی های کسب و کار، پیش نیازهای منابع انسانی، شایستگی های مدیریتی، محرک های اطلاعاتی بازار هستند. عوامل زمینه ای شامل زمینه سیاسی-قانونی ،زمینه اجتماعی، و عوامل مداخله گر شامل زمینه های اقتصادی و زمینه های فنی بر راهبردها (راهبردهای منابع انسانی،راهبردهای بازاریابی،راهبردهای دانشی،راهبردهای شبکه) موثر دانسته شدند، و پیامدهای این راهبرد ها نیز در قالب پیامدهای عملکرد سازمانی و پیامدهای اجتماعی مورد بحث قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the corporate entrepreneurship process model in businesses active in the Iranian cellulose industry

نویسندگان [English]

  • reza mohammad kazemi 1
  • kamran Naiknamian 2
1 Department of New Business Entrepreneurship, School of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Presenting the corporate entrepreneurship process model in businesses active in the Iranian cellulose industry

Abstract:

Translation types Text translation Source text 1112 / 5000 Translation results The present study aims to provide a corporate entrepreneurship process model in businesses active in the Iranian cellulose industry in terms of explanatory purpose in terms of practical results and a mixed approach. Data were collected through a library study of available resources and semi-structured interviews with 20 Iranian cellulose industry experts who were purposefully selected and using the data theory method and three-step coding (re-axis -Optional) 259 open codes, 24 central codes and 5 selected codes were counted. The results showed that the central phenomenon (corporate entrepreneurship process) includes 9 steps of strategy, idea generation, market analysis, idea analysis, idea selection, idea modification, concept and construction, marketing and commercialization, and its causal preconditions, including Business competencies are human resource prerequisites, managerial competencies, market information drivers. Contextual factors including political-legal context, social context, and intervening factors including economic contexts and technical contexts were considered to be effective on strategies (human resource strategies, marketing strategies, knowledge strategies, network strategies), and the consequences of these strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporate entrepreneurship
  • Cellulose Industry
  • Business
  • Process Model