طراحی مدل توسعه یکپارچه برای ارزیابی شاخص های قابلیت بازاریابی در بانک تجارت: تبیین دیدگاه مبتنی بر منابع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با پیچیده تر شدن و غیر قابل پیش بینی بودن محیط رقابتی، بانک ها برای ایجاد مزیت رقابتی و حصول به اهداف کسب و کار متکی به استفاده از رویکردهای متعالی و توسعه شایستگی ها و قابلیت های خود در مواجهه با عدم اطمینان هستند. از دیدگاه مبتنی برمنابع، تشخیص موقعیت رقابتی منوط به شناسایی منابع ایجاد رقابت پذیری است تا در بلندمدت مزیت رقابتی پایدار را ایجاد نماید. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی و تعیین شاخص های قابلیت بازاریابی است که بیشترین تأثیر را در مزیت رقابتی بانک تجارت بوجود می آورند. براساس دیدگاه مبتنی بر منابع، شاخص های قابلیت بازاریابی به صورت جامع از طریق مطالعه اسنادی و به کمک روش دلفی فازی و نظر 15 نفر از خبرگان شناسایی شدند. به منظور ساختاردهی به روابط بین شاخص های قابلیت بازاریابی از مدلسازی ساختاری تفسیری و با توسعه مدل یکپارچه نسبت به میزان اثربخشی شاخصها اقدام گردید. نتایج نشان داد که شاخص های "ارتباطات بیرونی" و "تجزیه و تحلیل و شکل دهی استراتژی" شاخص های مهم و حیاتی هستند که به عنوان مبنا و پایه ساختار قابیلت بازاریابی محسوب گردیده و دارای بیشترین میزان اثربخشی می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Integrated Development Model to Evaluate the Marketing Capabilities Criteria in Tejarat Bank: Explain the Resource-Based View

نویسندگان [English]

  • Sayed Mehdi Ahmadi Afshar
  • abbas heidari
  • mina jamshidi
Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

As the competitive environment becomes more complex and unpredictable, banks rely on using superior approaches and developing their competencies and capabilities in the face of uncertainty to create a competitive advantage and achieve business goals. From a resource-based perspective, identifying a competitive position depends on identifying the sources of competitiveness to create a sustainable competitive advantage in the long run. The purpose of this study is to identify and determine the marketing capability indicators that have the greatest impact on the competitive advantage of Tejarat Bank. Based on the resource-based view, the marketing capabilitiy criteria were comprehensively identified through documentary study and with the help of fuzzy Delphi method and the opinion of 15 experts. In order to structure the relationships between the marketing capabilities criteria, Interpretive Structural Modeling was used and by developing an integrated model to measure the effectiveness of the.The results showed that “external communications” and “analysis and formulation of the strategy” crieria are important and vital criteria that are considered as the basis of marketing capability structure and have the effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Marketing Capabilities
  • Competitive Advantage
  • Interpretive Structural Modeling
  • External Communications