شناسایی عوامل موثر بر ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم برای سنجش عملکرد و نوآوری سازمانی بر مبنای رویکرد گراندد تئوری (مورد مطالعه شرکت‌های توسعه‌دهنده نرم‌افزاردرایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم برای سنجش عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی بر اساس سرمایه فکری با نقش میانجی مدیریت دانش برمبنای رویکرد گراندد تئوری در شرکت‌های توسعه‌دهنده نرم‌افزار در ایران است .رویکرد بخش کیفی پژوهش، مبتنی بر نظریه داده بنیاد و ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساخت‌یافته با 15 نفر از خبرگان حوزه تولید نرم‌افزاراست. 132 مفهوم کلیدی، 37 مقوله فرعی و 13 مقوله اصلی از کدها و مؤلفه‌های شناسایی شده موثر بر طراحی سیستم تصمیم‌یار، از مصاحبه‌ها احصاء و در قالب مدل مفهومی داده بنیاد تدوین گردید. مقولة ‌محوری، سیستم تصمیم‌یار است و با توجه به شرایط علی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و نتایج، تدوین و مدل نهایی ارائه شد. سپس با روش دلفی، پرسشنامه‌ای طراحی و مدل اولیه توسط خبرگان اصلاح و تأیید شد. جهت آزمون مدل و فرضیه‌های تحقیق، پرسشنامه‌ای طراحی و اطلاعات توسط 323 نفر ازکارشناسان ارشد و مدیران، گردآوری شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها با روش معادلات ساختاری و استفاده از نرم‌افزار PLS صورت پذیرفت. نتایج مرحله کمی، روابط موجود در مدل را با ضرایب تأثیر مناسبی تایید کرد و نتایج با بخش کیفی همخوانی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

identify the factors affecting the creation of a decision support system to measure organizational performance and organizational innovation based on intellectual capital with the mediating role of knowledge management based on Grounded theory approach (case study:software development companies in Iran)

نویسندگان [English]

  • zohreh toozandehjani 1
  • Jalal rezaaeenoor 2
1 Department of Information technology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom. Iran
2 Department of Industrial Engineering, Technical and Engineering Faculty, Qom University, Qom, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to identify the factors affecting the creation of a decision support system to measure organizational performance and organizational innovation based on intellectual capital with the mediating role of knowledge management based on Grounded theory approach in software development companies in Iran. The qualitative part approach is based on grounded theory. The data collection tool is a semi-structured interview with 15 experts in the field of software production.
. The central category is the decision-making system, and according to the causal conditions, background conditions, intervening conditions, strategies and results, the final model was developed. Then, by Delphi research method, a questionnaires was signed and the initial model were modified and approved by experts. In the model test, research hypotheses were developed and to test them, a questionnaire was designed and information was collected by 323 senior experts and managers. Data collection and analysis and hypothesis testing with confirmatory factor analysis and structural equation methods was done using PLS software. accepted. The results of the quantitative stage showed that the relationships in the model were confirmed with appropriate effect coefficients and were consistent with the qualitative part.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision support system
  • Intellectual Capital
  • Knowledge management
  • organizational innovation
  • Organizational Performance