طراحی و تبیین مدل دلبستگی کارکنان بر اساس مدل پنج عاملی شخصیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش، ارائه‌ی مدل دلبستگی کارکنان براساس مدل پنج عاملی شخصیت می باشد. از جهت روش‌شناسی، این پژوهش از نظرهدف کاربردی است و ازنظرشیوه‌ی اجرا، روش تحقیق کیفی تحلیل مضمون، می‌باشد. به کمک نمونه‌گیری هدفمند قضاوتی ۲۰ مصاحبه با خبرگان سازمانی انجام‌شد و با توجه به فرآیند کدگذاری مصاحبه‌ها و استفاده از نرم افزار مکس کیودی ای ، مدل دلبستگی کارکنان با ۱۷ بعد و ۵۱ مولفه نهایی و ارائه گردید. این ابعاد ۱۷گانه عبارتند از: نقش‌های مدیران، شایسته‌سالاری، جذ‌ابیت شغل، مدیریت عملکرد، راهبردها، تکریم کارکنان، توسعه‌ی منابع انسانی، ساختار و تشکیلات، ارتباطات سازمانی، تصویر مثبت سازمانی، مرجعیت تخصصی کارکنان، منش کارکنان، سازمان یادگیرنده، نظام مشارکت، دانش سازمانی افراد، نظام جبران خدمات و سرزندگی کارکنان، که بالاترین اولویت مربوط به شایسته‌سالاری و توسعه‌ی منابع انسانی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فاکتورهای پنج‌گانه شخصیت بر بعدهای «ارتباطات سازمانی، سرزندگی کارکنان، منش کارکنان، توسعه‌ی منابع انسانی و جذابیت شغل» تاثیر مثبت ومستقیم دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the Employee Engagement model based on the Five Factor Personality Model

نویسندگان [English]

  • Tayebe Abasianfar 1
  • Zahra Boroumand 1
  • Ali Rezaian 2
  • Dariush Gholamzadeh 1
1 Department of Public Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Public Management, School of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to present a model of Employee Engagement based on the Five-factor personality model. Methodologically, this research regarding to purpose is applied research and regarding to implementation method, it is a qualitative research method Thematic analysis. Through purposeful judgmental sampling, 20 interviews with organizational experts were conducted. According to the interview coding process and the use of Max-QDA software, the employee Engagement model with 17 dimensions and 51 components was finalized and presented. These 17 dimensions are: managers' roles, meritocracy, job attractiveness, performance management, strategies, staff honors, human resource development, structure and organization, organizational communication, positive organizational image, staff expertise, Employee character, Learning organization, participation system, individuals organizational knowledge, service compensation system and employee vitality, The highest priority is related to meritocracy and human resource development. Findings show that the five personality factors have a positive and direct effect on the dimensions of "organizational communication, employee vitality, employee character, human resource development and job attractiveness".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee Engagement
  • Five Factor Personality Model
  • Employee character