شناسایی مولفه‌های معماری سازمانی (مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

چکیده
معماری سازمانی یکی از فاکتورهای مهم در سنجش میزان موفقیت سازمان‌ها است و آن‌را راهکارى جامع برای یکپارچگی درونی و در عین حال سازگاری سازمان‌های جدید با تغییرات محیطی دانسته‌اند. این پژوهش به شناسایی مولفه‌های معماری سازمانی در سازمان امور مالیاتی کشور می‌پردازد. مدیران و کارکنان ستاد سازمان امور مالیاتی کشور، جامعه آماری را تشکیل دادند. برای نمونه‌گیری از روش طبقه‌ای برحسب جنسیت استفاده شد، حجم نمونه مطابق فرمول کوکران 278نفر بود. ابزار پژوهش پرسشنامه در مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت بود، روایی (همگرا و واگرا) تایید شد و پایایی از طریق آلفای‌کرونباخ 83/0 به‌دست آمد. تحلیل داده‌ها با آزمون‌های تحلیل‌عاملی اکتشافی و تاییدی صورت گرفت. نتایج نشان داد مولفه‌های معماری سازمانی در سازمان فوق عبارتند از: قوانین و مقررات. استراتژی سرمایه‌گذاری. نیروی انسانی دانش‌محور. روحیه هماهنگی و همکاری سازمانی. مدیریت مخاطرات و فعالیت‌های مستمر فناوری اطلاعات. قابلیت استفاده مجدد. تشکیل تیم مدیریت معماری سازمانی. متعهد به آموزش مستمر منابع انسانی.
واژگان کلیدی: معماری سازمانی، سازمان امور مالیاتی کشور.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Components of Organizational Architecture (Case study: Tax Affairs Organization)

نویسندگان [English]

  • jaber karimi jashni 1
  • amirhossien mohamaddavoudi 2
  • lotfollah abbasi sorouk 1
1 Department of Educational Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Educational Management, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
چکیده [English]

Abstract
Organizational architecture is one of the important factors in measuring the success of organizations and it is considered as a comprehensive solution for internal integration and at the same time adaptation of new organizations to environmental changes. This study identifies the components of organizational architecture in the country's tax affairs organization. Managers and staff of the Tax Affairs Organization formed the statistical community. Gender stratified method was used for sampling. The sample size according to Cochran's formula was 278 people. The research instrument was a questionnaire on a five-point Likert scale, validity (convergent and divergent) was confirmed and reliability was obtained through Cronbach's alpha of 0.83. Data analysis was performed by exploratory and confirmatory factor analysis tests. The results showed that the components of organizational architecture in the above organization are: rules and regulations. Investment strategy. Knowledge-based human resources. The spirit of coordination and organizational cooperation. Risk management and ongoing IT activities. Reusability. Forming an organizational architecture management team. Committed to continuous human resource training.
Keywords: Organizational Architecture, Tax Administration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Organizational Architecture
  • Organizational components
  • Tax Administration