شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های آموزش زبان مبتنی بر هویت حرفه‌ای (سهولت کسب و کار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت آموزش عالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت فرهنگی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
هدف اصلی پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های آموزش زبان مبتنی بر هویت حرفه‌ای است. بخش کیفی در دو گام به شناسایی ابعاد و مؤلفه‌ها با تکنیک تحلیل مضمون و بخش کمی با تحلیل کیو (روش آمیخته) انجام گرفت. نتایج کیفی برای 20 نفر از خبرگان ارسال گردید. روش کار نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی است. نرم افزار بخش کیفی مکس کیودا و بخش کمی SPSS است. پس از جمع آوری نتایج، کارتها توزیع و اندازه کفایت داده‌ها با استفاده از آزمون کرویت بارتلت و آزمون کیزر-میر- اولکین تایید و استخراج عامل‌ها با استفاده از چرخش واریماکس صورت گرفت. نتایج تحلیل منجر به استخراج 7 بعد: "فلسفه ذهن و یادگیری"؛ "قوه/چرخه یادگیری و زمینه سازی آن"؛ "قوه تفکر و پرورش آن"؛ "نقش مغز در یادگیری"؛ "مکانیسم‌های فعال سازی مغز و حافظه"؛ "تبدیل و انتقال چندگانه داده ها"؛ و "الگوها/مدارها و تصاویر عصبی" شناسایی و استخراج گردیدند.
کلمات کلیدی: هویت حرفه ای، آموزش زبان انگلیسی، یادگیری، کسب و کار

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the dimensions, components and indicators of language teaching based on professional identity (business convenience)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Zanganeh Enalii 1
  • Mojtaba Moazzami 2
  • Esmail kavousy 3
  • mohsen ameri shahrabi 3
1 Department of Educational Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Higher Education Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Cultural Management, School of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The main purpose of this research is to identify the dimensions and components of language teaching based on professional identity. The qualitative part was done in two steps to identify the dimensions and components with the content analysis technique and the quantitative part was done with the Q analysis (mixed method). Qualitative results were sent to 20 experts. The method of work is purposeful sampling and snowball. The software is the quality part of Max Kyoda and the quantitative part is SPSS. After collecting the results, the cards were distributed and the data adequacy size was confirmed using Bartlett sphericity test and Kaiser-Mir-Ulkin test and the factors were extracted using varimax rotation. The results of the analysis lead to the extraction of 7 dimensions: "Philosophy of Mind and Learning"; "Power/cycle of learning and its context"; "Power of thinking and cultivating it"; "Role of the brain in learning"; "Brain and memory activation mechanisms"; "Multiple data conversion and transfer"; and "neural patterns / circuits and images" were identified and extracted.

Keywords: professional identity, English language teaching, learning

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Professional Identity
  • English language teaching
  • Learning
  • Business