بررسی تاثیرگذاری معیارهای تعهدسازمانی بر موفقیت کسب و کار در سازمان های دولتی با رویکرد آینده پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

محققان دانش مدیریت معتقدندمهمترین عامل موفقیت کسب وکاردرسازمانها تعهدسازمانی است وآن یک فرایندمستمرو یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان است. هدف این پژوهش یافتن مولفه های موثربرتعهدسازمانی و موفقیت کسب و کارو رتبه بندی آنهاست. این پژوهش از نظر هدف ازنوع کاربردی و برحسب گردآوری داده ها، پژوهش آمیخته ازنوع کیفی وکمی است. دراین پژوهش ازروش آمیخته اکتشافی استفاده شده است. ابتدا ازطریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، داده های کیفی گردآوری شده و تامرحله اشباع نظری مصاحبه های خودرادنبال می کنیم. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شده و پرسشنامه تهیه گردیده است که مبنای پژوهش قرار می گیرد. پس از گردآوری داده های کمی و تحلیل آنها، با بهره گرفتن از FAHP و با استخراج مدل نهایی تحقیق و سپس به رتبه بندی مولفه ها پرداخته شده است. سه شاخص اصلی و پنج زیرشاخص استخراج گردید. مولفه های اصلی از بین مولفه های استخراج شده، عوامل سازمانی رتبه اول، عوامل محیطی رتبه دوم و عوامل فردی رتبه سوم را کسب کرده اند. از بین زیرشاخص ها، مولفه گزینش و استخدام رتبه اول، وجدان کاری رتبه دوم، آموزش رتبه سوم، جبران خدمت کارکنان رتبه چهارم و شرایط شغلی رتبه پنجم را دارا می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact Of Organizational Commitment Criteria On Business Success in Public Organizations with Futures Studies Approach

نویسنده [English]

  • seeyed alireza mirjafari
Department of Public Administration, Science and Research branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
چکیده [English]

Management knowledge researchers believe that the most important factor of business success in organizations is organizational commitment and it is a continuous process and an attitude about employee loyalty to the organization. The aim of this study was to find the components affecting organizational commitment and business success and ranking. This research is an applied research in terms of purpose and based on data collection, qualitative and quantitative research. In this research. exploratory mixture method has been used. First through semi-structured interviews. qualitative data are collected and we follow our interviews to the theoretical saturation stage. Then. using qualitative content analysis method. a questionnaire has been prepared which is the basis of the research. After collecting quantitative data and analyzing them using FAHP and extracting the final model of the research and then ranking the components has been discussed. Three main indicators and five sub-indices were extracted. The main components among the extracted components. organizational factors ranked first environmental factors ranked second and individual factors ranked third Among the sub-indicators. the component of selection and employment ranked first, work conscience ranked second, training ranked third. compensation of employees' service ranked forth and job conditions ranked fifth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures studies
  • Business Success
  • Organizational Commitment
  • Government Agencies