شناسایی مولفه های تاثیرگذار تبلیغات آنلاین بر خرید واقعی با استفاده از روش دلفی فازی (مورد مطالعه:هلدینگ آتیه صبا )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 گروه مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران و (گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران)

چکیده

با توجه به تاثیر گذاری روز افزون تبلیغات آنلاین بر رفتار مصرف گنندگان پژوهش حاضر درجهت شناسایی مولفه های تاثیرگذار تبلیغات آنلاین برخرید واقعی در هلدینگ آتیه صبا با استفاده از روش دلفی فازی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی - اکتشافی انجام شده است. در این پژوهش از روش کیفی- کمی استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه خبرگان در حوزه فروش و بازاریابی هلدینگ آتیه صبا تشکیل می دهند.با توجه به هدف پژوهش، نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی و با حجم نمونه 10نفرصورت گرفت. پس از بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق و مصاحبه با تعدادی از خبرگان ،مولفه های 11 گانه شناسایی شدند.که از طریق پرسش نامه در اختیار خبرگان قرار گرفتند و 8 مولفه از طریق دلفی فازی تایید شدند. نتایج نشان می دهد که مولفه های رسانه های اجتماعی،تبلیغات جستجوی موتورهاووبلاگ ها،تبلیغات بنری،وب سایت های تبلیغاتی،پنل تبلیغات،تبلیغات ویدئویی آنلاین،برنامه های آنلاین تلفن همراه و تبلیغات ایمیلی بر خرید واقعی در هلدینگ آتیه صبا تاثیر گذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Factors Affecting Online Advertising on Real Purchase Using the Fuzzy Delphi Method (Case Study: Atieh Saba Holding)

نویسندگان [English]

  • roohalah negahdari nya 1
  • ali pirzad 1
  • seyed najmeddin mousavi 2
1 Department of Management, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran
2 Management Department, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran and (Management Department, Lorestan University, Lorestan, Iran)
چکیده [English]

Due to the increasing impact of online advertising on consumer behavior, the present study aimed to identify the factors affecting online advertising on the real purchase in Atieh Saba Holding using the Fuzzy Delphi method. This research has been applied in terms of purpose and descriptive-exploratory in terms of nature and method. In this research, the qualitative-quantitative method has been used. The statistical population of this study included all experts in the sales and marketing area of Atieh Saba Holding. Based on the objective of this study, the targeted sampling was conducted by snowball method and the sample size was 10 subjects. Eleven factors were identified after reviewing the literature and the background of the research and interviewing some experts. The factors were provided to experts by questionnaires and eight factors were approved using the Fuzzy Delphi method. The results indicated that social media, advertising for search engines and weblogs, advertising websites, advertising panels, online video advertising, online apps, and email advertising are all effective on the purchase intention in Atieh Saba Holding

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online advertising"
  • " real purchase"
  • " fuzzy Delphi"
  • " advertising"
  • " Atieh Saba Holding