بررسی اثرات آموزش کارآفرینانه بر توسعه اخلاق کسب وکار و پاسخگویی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان،کردستان، ایران

چکیده

در این تحقیق با هدف بررسی اثرات آموزش کارآفرینانه بر توسعه اخلاق کسب و کار و پاسخگویی اجتماعی پرداخته شده است. مطالعه حاضر یک تحقیق توصیفی-پیمایشی محسوب می‌شود. در این مطالعه جامعه آماری کلیه کارکنان شهرک های صنعتی سنندج می باشند و تعداد آن190 نفر می باشد که بر حسب جدول مورگان، حجم نمونه 120 نفر از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. جهت گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای استاندارد طراحی گردید. داده‌های گردآوری شده نیز با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار AMOS و SPSS مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های داده های آماری حاکی از این بود که تمام فرضیات مورد تایید قرار گرفته است، به این ترتیب که آموزش کارآفرینانه بر اخلاق کسب و کار تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تاثیر آموزش کارآفرینانه بر پاسخگویی اجتماعی مورد تایید قرار گرفت و در نهایت پاسخگویی اجتماعی بر اخلاق کسب و کار تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of entrepreneurial education on the development of business ethics and social accountability

نویسندگان [English]

  • Lily Farhadi
  • Farhad Vafaei
  • Reza Shafei
Department of Business Administration, Faculty of Humanities, University of Kurdistan, Kurdistan, Iran
چکیده [English]

This study aims to investigate the effects of entrepreneurial education on the development of business ethics and social accountability in industrial towns of Sanandaj . The present study is a descriptive - survey research . In this study , the statistical population is all employees of Sanandaj industrial towns and its number is 190 people. According to Morgan table, the sample size of 120 people has been selected by simple random sampling method . A standard questionnaire was designed to collect data . The collected data were analyzed using structural equation modeling and AMOS and SPSS software . Findings of statistical data indicated that all hypotheses have been confirmed, so that entrepreneurial education has a positive and significant effect on business ethics . Also , the effect of entrepreneurial education on social accountability was confirmed and finally , social accountability has a positive and significant effect on business ethics .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Responsibility
  • Business Ethics
  • entrepreneurship
  • Entrepreneurial Education