بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پاپی، صدیقه [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران شمال
 • پاداشی، فریده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت واحد تهران مرکز
 • پاکمرام، عسگر [1] گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی ، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
 • پرچمی سرقین، مریم [1] گروه مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • پریچهر، وحید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • پرویزی، آرش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع ، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران.
 • پیرولی، سهیلا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • پنادگو، لیلا [1] کارشناس ارزی بانک ملت
 • پورسلیمی، مجتبی [1] گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • پورقلی، امیر [1] گروه حسابداری,دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاد اسلامی ,تهران, ایران

ت

 • تابش، محمد حسن [1] گروه مدیریت صنعتی، واحد یادگار امام(ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرری، ایران
 • تاری، غفار [1] استادیار گروه مدیریت، ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، مرند، ایران
 • تاری وردی، یداله [1] استادیارگروه حسابداری- دانشکده اقتصاد و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی- ایران
 • ترابی، مهدی [1] کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 • ترکیان، مهدی [1] کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • تقی زاده، حمیدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • تقوی، امیرعلی [1] گروه مدیریت بازرگانی، پردیس بین المللی بندرانزلی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • تقوی پور بنام، فرشاد [1] کارسناش ارشد رشته مدیریت اجرایی
 • تقوی خانقاه، میرمهران [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • تنانی، محسن [1] عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
 • تهرانی، رضا [1] عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • توکلی، عبداله [1] عضو هئیت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • توکلی، مصطفی [1] دانش آموخته رشته مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • توکلی مقدم، فرهاد [1] گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

ج

چ

 • چتری، حمیدرضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسالمی  واحد تهران مرکزی

ح

خ

د

ذ

 • ذاکری، محمد [1] گروه مدیریت دولتی، مرکز مطالعات نظامها و فناوری های مدیریتی، سازمان اداری و استخدامی کشور، تهران، ایران.
 • ذاکری، محمد [1] دکتری مدیریت دولتی، مرکز تحقیقات مدیریت و بهره وری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران
 • ذوالفقاری، فائزه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

ر

 • رادفر، رضا [1] دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 • رادفر، محمدرضا [1] گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رادمنش، یاسین [1] گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،یزد، ایران شد/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • رامین مهر، حمید [1] دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
 • ربانی، سهیلا [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گرایش مدیریت نیروی انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده مدیریت
 • ربیعی مندجین، محمدرضا [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • ربیعی مندجین، محمدرضا [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • ربیعی مندجین، محمدرضا [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • ربیعی مندجین، محمدرضا [1] گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رجبی، آزاده [1] گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
 • رجب‌پور، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران
 • رجب دری، حسین [1] گروه حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
 • رحمانی، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی
 • رحیمیان، محمد [1] گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران
 • رحمانی پور، سمیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • رحیم پور، مهین [1] دانشجوی دکترا مدیریت سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه مازندران
 • رحمتی غفرانی، یلدا [1] استادیار،گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت،ایران
 • رحمتی گواری، ونوس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی- اجتماعی
 • رحم دل، منوچهر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • رخیده، محمد رضا [1] کارشناس ارشد بازرگانی بین الملل، دانشگاه ایلام. ایلام، ایران
 • ردایی، هادی [1] گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
 • رستمی، علی [1] استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
 • رستمی، مریم [1] دانشجوی دکترای گروه حسابداری- دانشکده اقتصاد و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی- ایران. عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 • رستمی، نفیسه [1] کارشناس ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز
 • رشیدی، بهروز [1] عضو هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
 • رضایی، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • رضایی، رامین [1] مدرس دانشگاه پیام نور واحد گرمدره
 • رضایی، ساناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • رضایی، علی [1] دانشجوی دکتری بازاریابی ، دانشگاه اصفهان، ایران، اصفهان
 • رضاییان، علی [1] گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضاجوی آبکنار، محمد [1] مدرس گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران
 • رضا زاده، روح اله [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی دنشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،دانشکده اقتصاد و مدیریت،تهران و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، گروه حسابداری، تهران
 • رضایی زاده، محمود [1] عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • رضائی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • رضائیان، ندا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس (واحد اهواز)
 • رضی پور، حامد [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • رنجبر، محمدحسین [1] گروه حسابداری و مالی، دانشکده علوم انسانی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.
 • رنجبر، محمدحسین [1] گروه حسابداری و مدیریت، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
 • رنجبر، محمدحسین [1] گروه مدیریت و حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس، بندر عباس،ایران
 • رهگذر، فاطمه [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • رهنمای رودپشتی، فریدون [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
 • رهنمای رودپشتی، فریدون [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
 • روح الامینی، مهدی [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
 • رودپشتی، فریدون [1] عضو هئیت علمی دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات
 • روستایی، رضا [1] کارشناس ارشد گروه مدیریت، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

ز

س

ش

 • شادنوش، نصرت الله [2] استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
 • شادنوش، نصرت الله [1] گروه مدیریت صنعتی ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران مرکزی ، تهران ، ایران
 • شادنوش، نصرت اله [1] استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران-ایران
 • شادنوش، نصرت اله [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
 • شادنوش، نصرت اله [1] استادیار، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی-تهران-ایران
 • شادنوش، نصرت اله [1] استادیار، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • شادنوش، نصرت اله [1] استادیار، مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • شادنوش، نصرت اله [1] استادیار عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز-تهران- ایران
 • شایسته، شیرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد واحد قزوین
 • شافعی، رضا [1] گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • شاکریان، حامد [1] گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز، ایران
 • شاکریان، حامد [2] گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • شاکریان، سید مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،ایران
 • شاهنگیان، بهنام [1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • شبرند، نادیا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان، ایران
 • شجاع، علی [1] گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • شجاعی، امیرعباس [1] استادیار مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • شجاعی، امیرعباس [1] عضو هیئت علمی و مدیر گروه کارشناسی ارشد، دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب-تهران-ایران
 • شجاعی، امیر عباس [1] استادیار مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • شیخ پور، مهدیه [1] دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
 • شیرازی، نیلوفر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • شیرازیان، زهرا [1] استادیار، عضو هیات علمی گروه مدیریت، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران
 • شیرازیان، زهرا [1] گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد ملایر ، دانشگاه آزاد اسلامی. ملایر.ایران.
 • شریعت، حسین [1] استاد یار، دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
 • شریعتی، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
 • شریعتمداری سرکانی، الهه [1] کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی گروه مهندسی صنایع
 • شریفی، احسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، دانشگاه شاهد، تهران
 • شریفی، روح اله [1] عضو هیات‌ علمی دانشگاه‌ پیام ‌نور کرمان
 • شریفی، سحر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی-اجتماعی
 • شریفی نیا، حسین [1] گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
 • شعبانی، میترا [1] گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، رودبار، ایران
 • شعبانی، مسعود [1] گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .
 • شعبانی بهمند، مرضیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازرگانی بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
 • شفیعی، بهاره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
 • شفیعی، علی [1] مدرس گروه حسابداری و مدیریت دانشگاه پیام نور تهران، ایران
 • شفیعی، علی [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • شفیعی، هادی [1] مدیریت ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، ایران
 • شفیع زاده برمی، مریم [1] کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • شکاری، عاطفه [1] گروه مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
 • شکیب، مهدی [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • شکیبی، حسین [1] گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه رجاء، قزوین، ایران
 • شمس الدینی، هیلدا [1] عضو هیات علمی، گروه حسابداری، واحد بم، دانشگاه ازاد اسلامی، بم، ایران
 • شهاب‌الدینی، مرجان [1] کارشناس ارشد مدیریت سیستم و بهره‌وری، وزارت نیرو
 • شوکت آبادی، داوود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، گرایش استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

ص

ض

 • ضیائی کیا، عباس [1] گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، واحدقزوین، دانشگاه‌آزاداسلامی، قزوین، ایران

ط

ظ

 • ظریف ثاقب، مریم [1] گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ع

 • عاشری، فاطمه [1] گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • عامری شهرابی، محسن [1] گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.
 • عباسی، محمد [1] استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • عبدی، مصطفی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • عبدالحسین زاده، اکبر [1] اساتید حق التدریس دانشگاه آزاد مرند
 • عبدالحسین زاده، اکبر [1] دانشجوی دکترا ،گروه تربیت بدنی،واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران
 • عبدالشاه، محمد [1] استاد یار گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
 • عبداللهی، شوانه [1] گروه مدیریت دولتی,دانشکده مدیریت، واحدمهاباد،دانشگاه آزاد اسلامی ,مهاباد, ایران
 • عبدالوند، محمد علی [1] عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 • عبدالوند، محمد علی [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • عبدالوند، محمد علی [1] گروه مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عبدلی، مریم [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
 • عدالتیان شهریاری، جمشید [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • عدالتیان شهریاری، جمشید [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران ، ایران
 • عدلی، علیرضا [1] کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.
 • عیدی وندی، علی محمد [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی. دانشکده مدیریت. واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی. اراک. ایران
 • عزیزی، ساناز [1] کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
 • عزیزی شمامی، مصطفی [1] دانشجوی دکتری مدیریت اموزشی دانشگاه خوارزمی
 • عساکره، ابراهیم [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
 • عسکری ماسوله، سعید [1] دانشجوی کارشناسی مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • عشاقی، فرزانه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران
 • عظیمی، فریده [1] استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • عقبایی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • علایی، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
 • علامه، سید محسن [1] استادیار دانشگاه اصفهان،دکترای مدیریت بازرگانی
 • علامه، مهتاب [1] کارشنلس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • علی بازایی، قاسم [1] عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ی
 • علی پور، شهرام [1] گروه مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • علیپور، فرهاد [1] استادیار گروه مدیریت، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
 • علیپور درویش، زهرا [1] عضو هئیت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال
 • علیپور درویش، زهرا [1] گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • علیرضایی، ابوتراب [1] گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران
 • علیقلی، منصوره [1] عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • علیقلی، منصوره [1] عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • علیقلی، منصوره [1] گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • علمشاهی، احمد [1] گروه مدیریت فن‌آوری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • علی نژاد، علیرضا [3] دانشیار گروه مهندسی صنایع ، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران
 • علی نژاد، علیرضا [1] دانشیار گروه مهندسی صنایع ، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران.
 • علوی، سید محمد [1] کارشناسی ارشد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • علوی شاد، عباس [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان
 • علوی ششتمد، محمد [1] مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، گروه مدیریت، تهران، ایران
 • عیوضی، حمیدرضا [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

غ

ف

 • فیاض، علی [1] کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات،تهران،ایران
 • فاطمی فر، آزاده [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی – بازاریابی , دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب,تهران, ایران
 • فانی، مجید [1] دانشجوی دکتری، مربی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • فانی، مجید [1] گروه مدیریت، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
 • فتحی، محسن [1] کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
 • فتحی، محمد رضا [1] گروه مدیریت صنعتی و مالی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.
 • فدائی نژاد، محمداسماعیل [1] دانشیار، مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • فدوی اصغری، عارفه [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
 • فرازنده مهر، مولود سادات [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • فراقیان، حمید [1] دانشجوی دکتری بازاریابی ، دانشگاه اصفهان، ایران، اصفهان
 • فرجی، حاتم [1] دانشجوی دکتری مدیریت اموزشی دانشگاه خوارزمی
 • فرج الهی، مونا [1] کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌شهر
 • فرج پورخاناپشتانی، قاسم [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
 • فرجو، لیلا [1] مربی، دانشکده مدیریت بزرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • فرحناک، مرتضی [1] گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
 • فریدچهر، الهام [1] عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • فریدچهر، الهام [1] ، گروه مدیریت ، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
 • فرزین، میلاد [1] گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، داتشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فشاری، مجید [1] گروه اقتصاد امور عمومی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • فیض الهی، صادق [1] دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد مرکز مهران
 • فضلی، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)
 • فعلی، راضیه [1] گروه مدیریت دولتی- منابع انسانی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان.لرستان، ایران
 • فلاح، میرفیض [1] گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فلاح، میرفیض [1] دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فلاح، میرفیض [1] گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فلاح شمس، میرفیض [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی
 • فلاح شمس، میر فیض [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • فلاح شمس، میر فیض [1] عضو هیات علمی ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی،تهران،ایران
 • فلاح شمس، میر فیض [1] گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • فلکی، پریسا [1] گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • فهیم، عیسی [1] گروه مدیریت بازرگانی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران
 • فولادی وندا، علی [1] کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

ق

ک

گ

 • گروسی، امیر [1] استادیار دانشگاه مدیریت، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی
 • گلی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد
 • گلچین، زهرا [1] کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دپارتمان حسابداری، دانشکده زینب کبری(س)، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان همدان، ایران
 • گلدوزیان، امیر [1] کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
 • گل زاده، محمدجواد [2] دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 • گودرزی، پروین [1] دانش‌آموخته و عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • گودرزی، مسعود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 • گوران، میلاد [1] گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران.
 • گیوریان، حسن [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ی

ل

م

ن

 • نایب زاده، شهناز [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه مدیریت، یزد، ایران
 • نایب زاده، شهناز [1] گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران
 • نادری، نادر [1] گروه مدیریت کارآفرینی، اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • نادران، الیاس [1] دانشیار، دانشگاه تهران
 • ناظمی سجزیی، احمدرضا [1] کارشناسی ارشد مهندسی دانش و علوم تصمیم، دانشگاه علوم اقتصادی، تهران، ایران
 • نافعی، محمد [1] گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت و حسابداری ، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی ،رودهن ،ایران
 • نامجوی، سید مهدی [1] دانش آموخته کارشناسی دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • نائیجی، محمدجواد [1] دانشجوی دکتری مدیریت – دانشگاه شهید بهشتی
 • نبوی چاشمی، سیدعلی [1] گروه مدیریت مالی، واحدبابل، دانشگاه آزاداسلامی، بابل، ایران.
 • نجفی، اسماعیل [1] عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه مهندسی صنایع تهران
 • نجفی، حسینعلی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • نجفی، نجف [1] گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • نجف زاده، محمد رحیم [1] استادیار ،گروه تربیت بدنی،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • نجفی زاده، نادره السادات [1] استادیار گروه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • نجفی مقدم، علی [1] حسابداری. مدیریت، دانشگاه آزاد تهران جنوب، تهران، ایران
 • نزاکتی، حسین [1] استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
 • نژادایرانی، فرهاد [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
 • نژادمحمد، احسانه [1] استادیار، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات-تهران-ایران
 • نژاد محمد نامقی، احسانه [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 • نژاد یوسفی، سمانه [1] گروه مدیریت بازرگانی واحد تهران مرکز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.
 • نشاطی، ابوالفضل [1] استادیار ،گروه تربیت بدنی،واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
 • نصراصفهانی، مهدی [1] گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • نظافتی، نوید [1] گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • نظری، احسانه [1] گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نظری، پویا [1] گروه مدیریت کارآفرینی، اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • نعامی، عبدالله [1] گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • نعامی، عبداله [1] استادیار، عضو هیأت علمی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب-تهران-ایران
 • نعیمی، عباس [1] کارشناس ارشد گروه مدیریت مالی- دانشکده مدیریت و حسابداری - دانشگاه علامه طباطبایی- تهران- ایران
 • نعمتی، حمیدرضا [1] گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نعمتی زاده، سینا [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مرکزی تهران
 • نعمتی‌زاده، سینا [1] گروه مدیریت بازرگانی، ،دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • نعمتی‌زاده، سینا [1] گروه مدیریت.دانشکده مدیریت. واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نعیمی نظام اباد، مهدی [1] مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نقدی، بهمن [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • نقدی، بهمن [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران ، ایران
 • نقدی، بهمن [1] کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی واحد تهران جنوب-تهران-ایران
 • نقدی، بهمن [1] مدرس، مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نیلی پور طباطبایی، سیداکبر [1] دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • نوری، رقیه [1] دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • نوری، مریم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 • نوربخش، سیدکامران [1] استادیار ، دانشکده مدیریت ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
 • نوربخش، سیدکامران [1] عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • نوربخش، سیدکامران [1] عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، تهران ، ایران
 • نوربخش، سیدکامران [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 • نوربخش، سیدکامران [1] گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نوربخش، سید کامران [1] استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • نوربخش، سید کامران [1] عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز
 • نوربخش، کامران [1] استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
 • نوری زاده قصری، عطیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و معاوناداره صدور بیمه های درمانی بیمه البرز
 • نورشرق دهاقانی، فاطمه [1] گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نوروزی، حسین [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • نوروزی، حسین [1] گروه مدیریت بازرگانی،‌ دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • نوروزی، نگار [1] گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نویسی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

و

 • واعظ، محسن [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گروه ریاضی، رشت، ایران
 • ودادی، احمد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
 • ودادی، احمد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی.
 • ودادی، احمد [1] عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
 • ودادی، احمد [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • ودادی، احمد [1] عضوهئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • ودادی، احمد [1] گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.
 • وظیفه دوست، حسین [1] استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • وظیفه دوست، حسین [1] عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات -تهران-ایران
 • وظیفه دوست، حسین [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
 • وظیفه دوست، حسین [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • وظیفه دوست، حسین [1] گروه مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • وظیفه دوست، حسین [1] گروه مدیریت بازاریابی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • وقفی، سید حسام [1] مربی گروه حسابداری،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران
 • وهاب زاده، شادان [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ه

ی

 • یزدی، عباسعلی [1] کارشناس ارشد بازرگانی و مشاور صنعتی شرکت انتقال گاز
 • یزدانی، احسان [1] گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی کیش ،دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران
 • یزدانی، مهدی [1] عضو هئیت علمی دانشگاه ازاد اسلامی گروه مهندسی صنایع قزوین
 • یزدانی، ناصر [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد، تهران،‌ ایران
 • یزدانی، ناصر [4] عضو هیات علمی و استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، تهران ، ایران
 • یزدانی موحد، محمدحسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، دانشگاه شاهد، تهران
 • یوسفی، صامع [1] دانش‌آموخته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • یوسفی، وحید [1] دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم و تحقیقات