دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، دی 1390 
تبیین رابطه بین بهبود مستمر با تعهد سازمانی

سید محسن علامه؛ محمود دانیالی ده حوض؛ حسین منصوری


بررسی رابطه بین سبکهای رهبری تحول آفرین، تبادلی و عدم ملاحظه

علی اصغر حیات؛ مصطفی عزیزی شمامی؛ حاتم فرجی؛ مسلم ملکی حسنوند