دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 1-300 
تعهد سازمانی و ترک خدمت کارکنان

صفحه 1-30

احمد ودادی؛ محمود رضایی زاده؛ حسینعلی نجفی


ساختار سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان

صفحه 99-124

زهرا برومند؛ ماندانا مومنی؛ سیدعلی نجات سنگدهی


کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان

صفحه 212-236

حسن الماسی؛ محمد لطف الهی؛ مریم زارعی یزدانی


مدیریت سود و اطلاعات صورت‌های مالی

صفحه 213-239

محمد محمدی؛ مرضیه بهمن آبادی؛ سید رسول حسینی


نقش مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری در کسب مزیت رقابتی

صفحه 240-269

منصوره علیقلی؛ قاسم علی بازایی؛ سعید عسکری ماسوله


عوامل مشتری‌گرایی و مدیریت روابط مشتری

صفحه 270-300

زهرا علیپور درویش؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ عطیه نوری زاده قصری