دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 1-300 
1. تعهد سازمانی و ترک خدمت کارکنان

صفحه 1-30

احمد ودادی؛ محمود رضایی زاده؛ حسینعلی نجفی


2. تأثیر عملکرد اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار

صفحه 31-60

محمود دهگان؛ حسن الماسی؛ منوچهر رحم دل


3. بررسی تأثیر مدل سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری

صفحه 61-98

وحیدرضا میرابی؛ بهرام خیری؛ ساناز رضایی


4. ساختار سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان

صفحه 99-124

زهرا برومند؛ ماندانا مومنی؛ سیدعلی نجات سنگدهی


8. کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان

صفحه 212-236

حسن الماسی؛ محمد لطف الهی؛ مریم زارعی یزدانی


9. مدیریت سود و اطلاعات صورت‌های مالی

صفحه 213-239

محمد محمدی؛ مرضیه بهمن آبادی؛ سید رسول حسینی


10. نقش مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری در کسب مزیت رقابتی

صفحه 240-269

منصوره علیقلی؛ قاسم علی بازایی؛ سعید عسکری ماسوله


11. عوامل مشتری‌گرایی و مدیریت روابط مشتری

صفحه 270-300

زهرا علیپور درویش؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ عطیه نوری زاده قصری