دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، دی 1389، صفحه 1-141